Κοινωφελής εργασία 2019: Μέχρι 24 Απριλίου το Voucher – Πρέπει να ενεργοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη

Μέχρι τις 24 Απριλίου θα πρέπει οι περίπου 30.000 ωφελούμενοι των προγραμμάτων ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία 2019  να ενεργοποιήσουν την κάρτα κατάρτισης τους ώστε να συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης.

Σύμφωνα με την πρόσκληση συμμετοχής στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 26.852.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρει η πρόσκληση στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» ως προς την προθεσμία

για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων κατάρτισης ως εξής:

«Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης έως και την Μ. Τετάρτη 24/04/2019».

Η κατάρτιση περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων διάρκειας 120 ωρών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» σε τρία επίπεδα γνώσεων:

στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες) και 20 ώρες

«Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Επίσης δίνεται πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Δημήτρης Βίτσας: Το μήνυμα στην Τουρκία