Εθελοντής κατά αποφοίτων ΑΣΣΥ – Καταγγέλλει υποκρισία για το θέμα της ιεραρχίας που προέκυψε με την ρύθμιση που περιέχεται στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ


Σε επισοτλή του προς το Armyvoice.gr ο Εθελοντής αναφέρει:

Είμαι Αξιωματικός στο ΠΝ και εισήλθα ως επιτυχών προκήρυξης ως Εθελοντής, όπου βάση νομοθεσίας Ν.445/74 και προκήρυξης αναφέρονταν τα κάτωθι:

α. ΄Άρθρο 43 (Προέλευση εθελοντών οπλιτών) παράγραφος 2 Υπηρετούντες υποπαράγραφος (α) υπαξιωματικών κατατασσομένων με τον βαθμό του Δεκανέα, Διόπου η Υποσμηνία αναδρομικώς από της κατατάξεως τους.

β. Άρθρο 5 παράγραφος 9 Οι μονιμοποιούμενοι τάσσονται μετά τους κατά την χρονολογία της μονιμοποιήσεως των υπηρετούντας εν τω Όπλο
η Σώμα, η ειδικότητι εν οις εξελίσσονται ούτοι ομοιοβάθμους των.

Ως Αξιωματικός αναφέρονταν τα κάτωθι:

α. Ν.2439/96 Άρθρο 5 παράγραφος 8. Υπολοχαγοί, Λοχαγοί, Ταγματάρχες, Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων προάγονται στον ανώτερο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων,

εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής και συμπληρώνουν τον ακόλουθο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας, ως μόνιμοι αξιωματικοί:

α. Υπολοχαγοί : έντεκα (11) έτη
β. Λοχαγοί : δεκαεπτά (17) έτη
γ. Ταγματάρχες : είκοσι ένα (21) έτη
δ. Αντισυνταγματάρχες : είκοσι οκτώ (28) έτη

9. Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανθυπασπιστές ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας των παραγράφων 1 και 8 του παρόντος άρθρου θεωρείται και υπολογίζεται ο χρόνος μόνιμου υπαξιωματικού και Ανθυπασπιστή πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από της ονομασίας τους.

10. Για όσους προέρχονται από τις Σχολές Μόνιμων Υπαξιωματικών και για όσους μονιμοποιήθηκαν ή μονιμοποιούνται ή κατατάσσονται με βαθμό

ανώτερο του Λοχία – Κελευστή – Σμηνία, στο χρόνο της συνολικής υπηρεσίας της παραπάνω παραγράφου προστίθεται και ο χρόνος των βαθμών, στους οποίους δεν υπηρέτησαν.

Το 2010 κάποια αρμόδια στελέχη των Β κλάδων εισηγήθηκαν αρνητικά για τα στελέχη μη ΑΣΣΥ και κατάργησαν για πρώτη φορά δικαιώματα νομοθεσίας και προκήρυξης

με τον Ν.3883/10, όπου κατάργησαν τον καταληκτικό βαθμό του Αντιπλοίαρχου σε Πλωτάρχη και την Ιεραρχία καθώςστο άρθρο 36 Ιεραρχία και Αρχαιότητα, παράγραφο 13 αναφέρει τα κάτωθι:

13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:

α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. και των Κ.Σ..

β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί.

γ. Οι Αξιωματικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β΄του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους. (αναφέρεται στους εθελοντές)

Στον ίδιο νόμο και άρθρο αναφέρονται τα κάτωθι:

  • 1. Η στρατιωτική ιεραρχία περιλαμβάνει την ιεραρχία των βαθμών και την ιεραρχία των καθηκόντων.
  • 2. Οι Αξιωματικοί, ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των βαθμών, έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του ανώτερου ή του κατώτερου.
  • 3. Οι ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί, ανάλογα με την αρχαιότητά τους, έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του αρχαιότερου ή του νεότερου.
  • 4. Μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών, που συνδέονται με σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξάρτησης, η αρχαιότητα έχει την ίδια ισχύ που έχει και η διαφορά του βαθμού.
  • 5. Η ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίμακα της διοίκησης. Ανάλογα με τη θέση που έχουν οι Αξιωματικοί στην ιεραρχία των καθηκόντων, έχουν οι μεν προς τους δε την ιδιότητα του προϊστάμενου ή του υφιστάμενου.
  • 6. Η ιεραρχία των καθηκόντων βρίσκεται σε αρμονία με την ιεραρχία των βαθμών ή την αρχαιότητα.

Είναι Αντιφατικό να καταργείς την ιεραρχία των στελεχών και ταυτόχρονα να τονίζεις την σημασία της ιεραρχίας.

Φυσικά όλοι αυτοί που στέλνουν επιστολές και ομιλούν για περί ιεραρχίας και ανισότητες δεν ομίλησαν και τότε καθώς οι ίδιοι δημιουργούν τις ηθικές αδικίες και ανομίες στα στελέχη μη ΑΣΣΥ.

Έχουν το θράσος να ομιλούν και για ευνοϊκές ρυθμίσεις προς τους εθελοντές. Μετά από έξι χρόνια αποκατέστησαν την ηθική αδικία της ιεραρχίας.

Στον Ν. 3883/10 Άρθρο 91 αναφέρει ότι:

Έναρξη ισχύος

  • 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων, ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • 2. Για τα στελέχη των ΕΔ που μέχρι την 31.12.2012 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α΄).

Τα στελέχη Εθελοντές το 2012 είχαν 28 έως 26έτη πραγματικής υπηρεσίας και βάση νομοθεσίας έπρεπε να προαχθούμε το 2014 στον βαθμό του Πλωτάρχη,

εσκεμμένα κάποιοι δεν κατανοούν τα εξής και δημιουργούν παραπληροφόρηση και ασάφειες

καθώς μέχρι το 2012 που προαγόμασταν οι εθελοντές ακολουθούσαμε αντίστοιχα τους ομοιόβαθμους ΑΣΣΥ,

κάποιοι ακολουθούσαν την 4η, 5η, 6η σειρά.

Το 2010 κάποιοι ΑΣΣΥ πήγαν δικαστικά διότι με τον ν.445/74 στο άρθρο 1 Προέλευση Μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών παράγραφος 1 Οι Μόνιμοι Ανθυπασπιστές και

Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων προέρχονται Από απόφοιτους των Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών.

Αυτό σήμαινε ότι τα δύο έτη της σχολής δεν μετρούσαν ως χρόνος για προαγωγή, δικαιώθηκαν δικαστικά και με τον ν.3978/11 στο άρθρο 110 παράγραφος 6 αναφέρει

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα για όσους εκ των ανωτέρω προέρχονται από παραγωγικές σχολές του ΠΝ, ο χρόνος των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 8 του όρθρου 5 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου Αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξη τους.

Για τούς εθελοντές δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα καθώς βάση ν.445/74 όπως αναφέρω άνωθεν είναι σαφές ότι ημερομηνία κατατάξεως μας ήταν η αρχή του χρόνου για τις προαγωγές μας.

Ουδέποτε τέθηκε θέμα έως το 2014 που χωρίς να υπάρχει σχετική νομοθεσία κάποια αρμόδια στελέχη, άλλαξαν την ημερομηνία κατατάξεως μας κατά δύο έτη αργότερα,

με σκοπό να μην προαχθούμε στον βαθμό του Αντιπλοίαρχου καθώς πρέπει να έχεις τέσσερα έτη στον βαθμό του Πλωτάρχη, όταν σε προάγουν στα 32έτη και στα 36 έτη είσαι ένα χρόνο απόστρατος.

Δυστυχώς τα συγκεκριμένα στελέχη αυτά είναι ΑΣΣΥ, εισήλθαν από το 1982 έως το 1991 χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις και από ηλικία 14 ετών και είναι οι πιο ευεργετημένοι ακόμη και από τα στελέχη ΑΣΣΥ που εισήλθαν από πανελλήνιες εξετάσεις και των τριετούς φοίτησης.

Δεν εκφράζουν όλους τους ΑΣΣΥ, αλλά μόνο τους εαυτούς τους, που για τις προσωπικές φιλοδοξίες τους και οικονομικά συμφέροντα (καλλίτερη σύνταξη, εφάπαξ, επίδομα παιδιών, κλπ) προσπαθούν εσκεμμένα και με φανατισμό να δημιουργούν αρνητικό κλίμα για τα στελέχη μη ΑΣΣΥ.

Τα στελέχη αυτά δυστυχώς είναι άνω των 10-15 ετών σε θέσεις νευραλγικές που έχουν αντικείμενο την μέριμνα του προσωπικού

και ουδέποτε έχουν εισηγηθεί οτιδήποτε θετικό για στελέχη μη ΑΣΣΥ, μόνο αρνητικά και αδιαφορία και ελλιπή ενημέρωση και παραπληροφόρηση στους άνωθεν.

Όσο για την υπερδιετή φοίτηση στις σχολές Υπαξιωματικών ΕΔ, δεν αντιλέγω ότι δεν εκπαιδεύεστε στρατιωτικά και τεχνικά,

αλλά ο χρόνος εκπαίδευσης του εθελοντή που υπηρέτησε δύο έτη σε πλοίο δεν μειονεκτεί στους 9μήνες στρατιωτικής εκπαίδευσης καθώς η τεχνική εκπαίδευση ενός απόφοιτου από

Τεχνικό Λύκειο είναι φυσικά ανώτερη, από κάποιον απόφοιτο Γ γυμνασίου η Γενικού λυκείου που σε ένα χρόνο να μάθει μια τεχνική ειδικότητα.

Η αποστολή των σχολών υπαξιωματικών των ΕΔ είναι να παρέχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και να καλλιεργήσουν τις στρατιωτικές αρετές

και χαρακτηριστικά με σκοπό να αποδώσουν στον Στρατό Ηγήτορες, μάλλον θα έχετε μπερδευτεί.

Ηγήτορες είναι τα στελέχη ΑΣΕΙ εσείς είσαστε τεχνίτες και δυστυχώς δεν έχετε δείξει τον ίδιο φανατισμό όταν εσείς εισηγηθήκατε την κατάργηση των ειδικοτήτων,

τον φανατισμό ως ανώτερης εκπαίδευσης να πιστοποιηθείτε σαν τεχνίτες για να μπορείτε να κάνετε ελέγχους, μετρήσεις, επισκευές/συντήρηση κλπ, που γίνονται από ιδιώτες τεχνίτες πιστοποιημένους,

δεν είδα να έχετε τον ίδιο φανατισμό να υπάρχουν οργανικές θέσεις που θα υπηρετούν στελέχη ΑΣΣΥ Πλωτάρχες/Αντιπλοίαρχοι χωρίς να είναι υφιστάμενοι κατωτέρων

η ομοιόβαθμου ΑΣΕΙ καθώς κάποιες που υπήρχαν χάθηκαν από υπαιτιότητα σας, δεν είδα ως σήμερα την αρετή να είστε αντικειμενικοί και αμερόληπτοι,

δεν είδα την συναδελφικότητα, αυτό που βιώνουμε είναι την διχόνοια και την αρνητικότητα που δημιουργείται για τα στελέχη μη ΑΣΣΥ.

Κύριοι πρέπει να κατανοήσετε ότι στον ελάχιστο χρόνο που μας έμεινε να υπηρετούμε στο στράτευμα δεν είναι αργά να αφήσουμε μια καλλίτερη παρακαταθήκη από αυτή που μας παρέδωσαν,

ποτέ δεν είναι αργά, αργά θα είναι αν αποχωρήσουμε και αφήσουμε χειρότερη παρακαταθήκη από αυτή που παραλάβαμε και το χειρότερο ότι πάνω απόλα προέχει το στράτευμα

και το στράτευμα είναι όλα τα στελέχη ανεξάρτητα το πως εισήλθαν και η φροντίδα των μονάδων και των υπηρεσιών,

όλες οι επιστολές δεν τιμούν εμάς και κυρίως αυτό που έπρεπε να πρεσβεύουμε.

ΕΥΠΕΙΘΩΣ ΑΝΑΦΕΡΩ 2 Ιουνίου: Φάκελλος ΕΜΘ