ΕΑΒ: 91 προσλήψεις «εν κρυπτώ» για την αναβάθμιση F-16 -ΕΓΓΡΑΦΟ – Ασαφής η ημερομηνία υποβολής αφήνει περιθώρια στην πρόσληψη «ημετέρων»

Προκήρυξη για την πρόσληψη 91 ατόμων με πολύ εξειδικευμένες γνώσεις εξέδωσε η ΕΑΒ.

Πρόκειται για προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού για ένα έτος και με δυνατότητα παράτασης μέχρι 5 έτη, τα οποία όπως προκύπτει και από τις ζητούμενες ειδικότητες, θα απασχοληθούν στην αναβάθμιση F-16.

Εντύπωση όμως προκαλεί η ασάφεια με την οποία προσδιορίζει την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Είναι εντυπωσιακό ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προσδιορίζεται με βάση τη δημοσίευση σε ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ή την ανάρτησή της στον χώρο της ΕΑΒ  ή στο χώρο ανακοινώσεων των Δήμων Τανάγρας και Αθηναίων.

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι μια τέτοιου μεγέθους εταιρία δεν δημοσιοποιεί σε όλη την Ελλάδα και με κάθε μέσο την προκήρυξη των 91 θέσεων ώστε να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις και να επιλέξει τους καλύτερους.

Αντί αυτού, επιλέγει να ανακοινώσει την προκήρυξη σε ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ και σε πίνακες ανακοινώσεων δημοτικών καταστημάτων Αθήνας και Τανάγρας, με απροσδιόριστες ημερομηνίες.

Η διαδικασία αυτή όπως περιγράφεται ενδέχεται να μπορεί να προσβληθεί από πολλούς ενδιαφερόμενους και να τινάξει τον διαγωνισμό στον αέρα, καθώς αφήνει περιθώρια να ειδοποιηθούν μόνο οι ημέτεροι για το πότε και σε ποια τοπική εφημερίδα δημοσιεύτηκε η προκήρυξη και να τρέξουν σε 10 ημέρες να καταθέσουν χαρτιά.

Τι λέει άραγε ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας για τις μεθοδεύσεις της ΕΑΒ; Θα επιτρέψει εν κρυπτώ προσλήψεις;

Δείτε τι αναφέρει η προκήρυξη:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της

παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο εργοστάσιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ A.E.) Τανάγρα, Σχηματάρι Βοιωτίας, στα γραφεία της (ΕΑΒ Α.Ε.) στον Πύργο Αθηνών (Μεσογείων 2-4, Αθήνα) και στο χώρο Ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Τανάγρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

υπόψη κ. Χαράλαμπου Αμοργιανού (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52030) ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,

ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε όλη την προκήρυξη και εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε, αναζητήστε έγκαιρα τις τοπικές εφημερίδες….

6Β8Ι469Η1Γ-ΨΚΒ

«Οι ΗΠΑ μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια Ερντογάν»