Προκήρυξη Στρατού 2019: θα γίνουν προσλήψεις ΕΠΟΠ ή ΟΒΑ; Τι αλλαγές φέρνει το σχέδιο νόμου που βγήκε στην διαβούλευση μέχρι τις 18 Μαρτίου

Ρυθμίσεις που θυμίζουν κατά πολύ την τακτική που είχε ακολουθηθεί στο παρελθόν για τηνπρόσληψη των ΕΠΟΠ, φέρνει για τους ΟΒΑ το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: προσλήψεις ΕΠΟΠ ή ΟΒΑ;

Στο άρθρο 20 του νομοσχεδίου που βγήκε στην διαβούλευση προβλέπεται ότι οι ΟΒΑ θα μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν να παραμείνουν στο στράτευμα έως ακόμα τρια χρόνια.

Παράλληλα, ρυθμίζει και το θέμα των αποδοχών τους, καθώς είναι λογικό ότι δεν μπορούν να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο εάν κάνουν αίτηση και ανανεώσουν το συμβόλαιό τους για μια ακόμα τριετία.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, είναι φανερό ότι οι ΟΒΑ θα είναι οι νέοι ΕΠΟΠ, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να παραμείνουν ως ημι-επαγγελματίες στο στράτευμα.

Τι αλλάζει στους ΟΒΑ – προκήρυξη Στρατού 2019

Το νομοσχέδιο έχει βγει σε διαβούλευση για 10 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως μετά θα «κλείσει» η περίδοδος του σχολιασμού και στη συνέχει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο όμως είναι άγνωστο, θα έρθει για ψήφιση στην Βουλή, με κάποιες διατάξεις του να έχουν τροποποιηθεί.

Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για τις αλλαγές:

Με τις ρυθμίσεις άρθρου 20 , επιχειρείται η στελέχωση των Μονάδων για μία επιπλέον τριετία, με αριθμητικά επαρκές και ειδικά εκπαιδευμένο κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό αυξημένων επαγγελματικών προσόντων,

για την πλήρωση του υφιστάμενου ελλείμματος των Μονάδων σε ανθρώπινο δυναμικό και της διατήρησης στο επιθυμητό επίπεδο του απαιτούμενου βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ),

δεδομένου ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω βελτίωση της ήδη υφιστάμενης εξειδίκευσης των Οπλιτών -21- Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), αφού θα υπάρχει επιπλέον χρόνος για περισσότερη, αρτιότερη, ποιοτικότερη και αποδοτικότερη εκπαίδευση και αξιοποίησή τους.

Διασφαλίζεται έτσι περαιτέρω η ασφάλεια και η σταθερότητα, καθώς και η επίτευξη των εθνικών στόχων, καθόσον η μαχητική ισχύς των ΕΔ εξαρτάται σημαντικά, εκτός των άλλων, από την ποσοτική επάρκεια του έμψυχου δυναμικού της.

Επιπλέον, θεσπίζεται η δυνατότητα να υπηρετούν ως ΟΒΑ στις Ειδικές Δυνάμεις ή στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), και ενδιαφερόμενοι που εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των ΕΔ, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε οποιονδήποτε Κλάδο ή Όπλο-Σώμα του Στρατού Ξηράς.

Προς τούτο, ρυθμίζεται η δυνατότητα μεταφοράς από Κλάδο σε Κλάδο, καθώς και μετάταξης εντός του Κλάδου, των προαναφερομένων στις Ειδικές Δυνάμεις – ΟΥΚ. Ως εκ τούτου, τροποποιείται αντίστοιχα το άρθρο 13 τουν.1911/1990. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1, δίνεται η δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ να παραμένουν υπό τα όπλα για μια επιπλέον τριετία.

Επιπλέον, θεσπίζεται η δυνατότητα να υπηρετούν ως ΟΒΑ στις Ειδικές Δυνάμεις ή στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), και ενδιαφερόμενοι που εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των ΕΔ, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε οποιονδήποτε Κλάδο ή Όπλο-Σώμα του Στρατού Ξηράς.

Προς τούτο, ρυθμίζεται η δυνατότητα μεταφοράς από Κλάδο σε Κλάδο, καθώς και μετάταξης εντός του Κλάδου, των προαναφερομένων στις Ειδικές Δυνάμεις – ΟΥΚ.

Ακόμη, απαλείφεται η φράση «αποδοχές μονίμου λοχία», δεδομένου ότι πλέον, ειδική πρόβλεψη για τις αποδοχές τους υπάρχει στον ν.4472/2017,

με τον οποίο ρυθμίζεται το σύνολο των μισθολογικών θεμάτων όλων των στελεχών των ΕΔ, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΒΑ.

Με την παράγραφο 2, προβλέπεται ότι το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) αποτελεί το αρμόδιο όργανο κατανομής των θέσεων των ΟΒΑ ανά Κλάδο των ΕΔ,

δεδομένου ότι μέχρι σήμερα υπήρχε κενό νόμου ως προς το αποφασίζον όργανο, εν τοις πράγμασι δε το ΣΑΓΕ προέβαινε σε προηγούμενη αριθμητική κατανομή των προς πλήρωση θέσεων των υποψηφίων ΟΒΑ.

Με την παράγραφο 3, προβλέπεται υποχρέωση τρίμηνης παραμονής των ΟΒΑ, πριν από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης διακοπής της εκάστοτε αναληφθείσας υποχρέωσής τους,

προκειμένου αφενός να διατηρηθεί ικανός αριθμός ανθρώπινου δυναμικού στις τάξεις των ΕΔ για την εκπλήρωση αποστολών αυξημένων απαιτήσεων,

όπως αυτές με τις οποίες είναι κατεξοχήν επιφορτισμένες οι Μονάδες, και αφετέρου η αναπλήρωση των ελλείψεων να καθίσταται ευκολότερη και αμεσότερη, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους,

με την ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντιστοίχου αριθμού από τους υπεράριθμους υποψήφιους.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 4, ρυθμίζονται λοιπά θέματα (απόλυση, μεταφορά ή μετάταξη), σε σχέση με την ολοκλήρωση ή μη της εκπαίδευσης που απαιτείται για να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων – ΟΥΚ, ως εξής:

  • α. Όσοι ανακατατασσόμενοι οπλίτες ή επανακατατασσόμενοι έφεδροι δεν ολοκληρώνουν την ως άνω εκπαίδευση, απολύονται από τις ΕΔ.
  • β. Όσοι από τους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε άλλο Κλάδο ή Όπλο ή Σώμα (για τον ΣΞ), δεν ολοκληρώνουν την ως άνω εκπαίδευση, εξακολουθούν να -22- υπηρετούν ως ΟΒΑ, προς εκπλήρωση του υπολοίπου της αναληφθείσας υποχρέωσής τους.
  • γ. Όσοι από τους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ ολοκληρώνουν την ως άνω εκπαίδευση, μεταφέρονται ή μετατάσσονται στις Ειδικές Δυνάμεις – ΟΥΚ, από τον Κλάδο ή το Όπλο – Σώμα (για τον ΣΞ), που υπηρετούν.