ΠΟΜΕΝΣ: Θέλουν γραμματείς και προνόμια για άνδρες συνδικαλιστές! Αιτήματα  που προκαλούν στην Διαβούλευση για το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ

Δωρεάν γραφεία εντός κι εκτός στρατοπέδων, γραμματεία που θα στελεχωθεί με στρατιωτικούς καθ’ υπόδειξη των συνδικαλιστών και προνόμια για τους άνδρες (και όχι για τις γυναίκες ) προέδρους και γραμματείς των πρωτοβάθμιων σωματείων και πλήρη απαλλαγή από τις υπηρεσίες, είναι μερικά από αυτά που προτείνει η ΠΟΜΕΝΣ στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ.

Είναι προφανές ότι αυτή είναι η ιδέα των συνδικαλιστών της ΠΟΜΕΝΣ για το τι είναι ο συνδικαλισμός: Γραφεία, καλές μεταθέσεις και απαλλαγή από τις υπηρεσίες για ορισμένους.

Παράλληλα ζητάει να έχει λόγο στα πειθαρχικά συμβούλια, στις επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, στέγασης προσωπικού, θέρετρων, λεσχών!

Δείτε την πρόταση που έχει υποβλάλλει για αλλαγές στο άρθρο 62 του νομοσχεδίου.

«Αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο άρθρο 30Γ του Ν.1264/1982, παραθέτουμε αναλυτική πρόταση της Ομοσπονδίας μας με τις προτεινόμενες ανά παράγραφο τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 10 του άρθρου 30Γ αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Τα πρωτοβάθμια σωματεία εδρεύουν σε χώρο εντός στρατοπέδου, που τους παραχωρείται αδαπάνως κατόπιν αιτήσεώς τους, για το λόγο αυτό, από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στην έδρα της οποίας ευρίσκονται.».

3. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του ν.4494/2017 (Α΄ 165) ως προς τη λήψη απόφασης από το καταστατικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της συνέχισης της νομικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών από τις συσταθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4494/2017 ενώσεις σε επίπεδο Περιφερειών, αποφασίσθηκε στο τελευταίο καταστατικό συνέδριο της Ομοσπονδίας το 2018.
Επίσης να προστεθούν οι εξής τροποποιήσεις:

Α. Η παρ. 11 του άρθρου 30Γ αντικαθίσταται ως εξής:
«11. α. Το ΥΠΕΘΑ παραχωρεί κατάλληλο χώρο εντός του Υπουργείου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία ο οποίος αποτελεί την έδρα της. Επιπλέον, το ΥΠΕΘΑ οφείλει να μισθώσει κατάλληλο χώρο επ’ ωφελεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, εκτός στρατοπέδου για τις λειτουργικές της ανάγκες, προκειμένου να λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο.

β. Ομοίως τα Γενικά Επιτελεία οφείλουν να διαθέσουν από 3 στελέχη για τις ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που προτείνονται από τον πρόεδρό της.». Β. Στην παρ. 7 του άρθρου 30Γ προστίθενται δύο παράγραφοι ως εξής:

«7β. Στον πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου χορηγείται από τις μονάδες τους φύλλο μετάβασης δεκαπέντε (15) ημερών ανά μήνα-εναλλάξ-για επάνδρωση των γραφείων των πρωτοβάθμιων ενώσεων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που εδρεύουν, όπως ορίζει η παρ.10 του παρόντος άρθρου, απαλλασσομένων, σε μηνιαία βάση, κάθε είδους υπηρεσίας και ενασχόλησης.

7γ. Με την υπουργική απόφαση του άρθρου 72 παρ.2 του Ν.3433/06, ρυθμίζονται τα θέματα των μελών του ΔΣ, της εκτελεστικής γραμματείας, της εξελεγκτικής επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, στην υπηρεσιακή μονάδα <>, ως ανεξάρτητη υπομονάδα με τίτλο «Γραφείο Θεσμικής Εκπροσώπησης εν Ενεργεία Στρατιωτικών».

Επιπλέον θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη πλέον η συμμετοχή εκπροσώπων προερχόμενων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών της παρ. 4 περ.β του άρθρου 30Γ ν.1264/1982 στα Πειθαρχικά Συμβούλια, με τη συμμετοχή εκπροσώπου αντίστοιχου βαθμού.

Αντίστοιχη άλλωστε πρόβλεψη υφίσταται προκειμένου περί των αστυνομικών στο άρθρο 34 παρ. 4 του Π.Δ. 120/2008

Κατά αναλογία θα πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή ορισμένου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μέλους σε όλα τα συλλογικά όργανα του ΥΠΕΘΑ και των υπηρεσιών του που πραγματεύονται θέματα διοικητικής μέριμνας προσωπικού (επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, στέγασης προσωπικού, θέρετρων, λεσχών κλπ.)Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com