Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Βγήκε στην Διαβούλευση – Θα παραμείνει ανοιχτό για σχολιασμό δέκα ημέρες, μέχρι τις 18 Μαρτίου 2019 

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Παναγιώτης Ρήγας, θέτει από σήμερα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση

το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00.

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Αιτιολογική έκθεση

Αντικείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου είναι κατ΄ αρχήν η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)

για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και τους οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,

καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη στρατολογική νομοθεσία, τους αντιρρησίες συνείδησης, καθώς και άλλες διοικητικές διαδικασίες.

Για τη διαμόρφωση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου λήφθηκαν υπόψη:

  • α. Η γεωπολιτική θέση της χώρας, που επιβάλλει τη διατήρηση αξιόμαχων Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.
  • β. Το δικαιϊκό σύστημα της χώρας, ως χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας υποχρεώνει σε συμμόρφωση με διεθνείς κανόνες δικαίου.
  • γ. Οι επιταγές του Συντάγματος για την προστασία της οικογένειας και ειδικά των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
  • δ. Η ανάγκη για την περαιτέρω προστασία και έμπρακτη μέριμνα κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα.
  • ε. Η απαίτηση συμπόρευσης των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά στο προσωπικό των ΕΔ με την αναγκαιότητα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσής τους (πχ μεταθέσεις, μειωμένο ωράριο).
  • στ. Η απαίτηση απλοποίησης και εκσυγχρονισμού των διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας.
  • ζ. Η συμμόρφωση της Διοίκησης με τα πορίσματα της νομολογίας και τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη (πχ διάρκεια εναλλακτικής θητείας των αντιρρησιών συνείδησης).
  • η. Η ανάγκη συστηματικότερης ρύθμισης του χρόνιου προβλήματος των ανυποτάκτων.

Περαιτέρω, αντικείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η ρύθμιση διαφόρων άλλων θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ,

όπως η τροποποίηση διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των ΕΔ, η θεσμοθέτηση ενός νέου και σύγχρονου πλαισίου για τις Στρατονομικές Υπηρεσίες των ΕΔ και την Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων, καθώς και η θέσπιση κανόνων και απαιτήσεων που αφορούν στην αξιοπλοΐα των στρατιωτικών αεροσκαφών των ΕΔ και η σύσταση της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας.

Το παρόν σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Μέρη, τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες θεματικές ενότητες, συναφείς ως προς το περιεχόμενό τους, το γενικό πλαίσιο των οποίων αναλύεται στις επόμενες παραγράφους.

Περαιτέρω, το κάθε Μέρος του παρόντος διαρθρώνεται σε Κεφάλαια.