Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Η διάταξη για τους ΕΜΘ και τα όρια ηλικίας - Έρχονται ΕΜΘ - ΕΟΘ -εκτός οργανικών θέσεων

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Η διάταξη για τους ΕΜΘ και τα όρια ηλικίας – Έρχονται ΕΜΘ – ΕΟΘ – εκτός οργανικών θέσεων – Τι αναφέρει η λύση που προωθεί το υπουργείο

Ρεπορτάζ Ιωάννα Ηλιάδη

ΕΜΘ εκτός οργανικών θέσεων προωθεί σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Armyvoice.gr το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως λύση για το πρόβλημα των πρόωρων ορίων ηλικίας αποστρατείας αυτής της κατηγορίας των υπαξιωματικών.

Οι λύσεις που έχουν προταθεί από τους στρατιωτικούς διαφέρουν σημαντικά από την προωθούμενη διάταξη και είναι βέβαιο ότι θα ασκηθεί σκληρή κριτική, καθώς για τους περισσότερους η ύπαρξη κατηγορίας ΕΟΘ σημαίνει ότι υπάρχει χώρος για έξωθεν παρεμβάσεις ώστε να μείνουν ορισμένοι και αρεστοί.

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Η προωθούμενη διάταξη για τους ΕΜΘ – ΕΟΘ

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου, είναι δυνατόν να τίθενται, εφόσον το επιθυμούν, εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ),

συνεχίζοντας να ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους, Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας,

καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39.

2. Στελέχη που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό παράρτημα της εγκυκλίου που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 25 για τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.

3. Κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 39, τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων κρίνουν κατά τις τακτικές κρίσεις τα στελέχη της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 και συντάσσουν ξεχωριστό πίνακα αποστρατευτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29.

Στα στελέχη δεν απονέμεται αποστρατευτικός βαθμός.

4. Η απόφαση αποστρατείας του αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων, βάσει των ηλικιακών ορίων της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39, κοινοποιείται αμελλητί στους ΕΜΘ που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

5. Όσοι επιθυμούν να τεθούν ΕΟΘ υποβάλλουν αίτηση στη Μονάδα τους εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης αποστρατείας τους.

Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν την προϋπηρεσία του αιτούντος στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα πριν από την κατάταξή του ως Εθελοντή στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.

6. Η Μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί και απευθείας στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

Η Διεύθυνση Προσωπικού υποβάλλει αμελλητί την αίτηση στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τον ατομικό φάκελο του αιτούντος.

7. Το Ανώτατο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που η Γραμματεία την παρέλαβε, λαμβάνοντας υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας,

 • τη λογιζόμενη ως συντάξιμη υπηρεσία,
 • τα κοινωνικά κριτήρια της περίπτ. 2 της παρ. 1α και της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167),
 • τις υπηρεσιακές ανάγκες
 • και την επαγγελματική επάρκεια του αιτούντος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου (εκθέσεις ικανότητας, καταστατικές ή πειθαρχικές ποινές φυλάκισης και άνω).

8. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αποφασίζει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που παρέλαβε τη γνωμοδότηση.

9. Ο αιτών ΕΜΘ παραμένει στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του.

Αν η αίτηση απορριφθεί, αποστρατεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 39.

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τίθεται ΕΟΘ από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε, βάσει των ορίων ηλικίας, να τεθεί σε αποστρατεία.

10. Κατά το διάστημα που διατελούν ΕΟΘ, οι ΕΜΘ ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

ΕΜΘ – ΕΟΘ

11. Οι ΕΜΘ, οι οποίοι τίθενται ΕΟΘ, σύμφωνα με τα παραπάνω:

 • α. Υπηρετούν με το βαθμό που φέρουν μέχρι την αποστρατεία τους.
 • β. Κρίνονται κάθε έτος, κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις, ως «διατηρητέοι» ή «μη διατηρητέοι» μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας τους.
 • γ. Δεν υπηρετούν στο εξωτερικό.
 • δ. Αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα στις εξής περιπτώσεις:
  • αα. Με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους.
  • ββ. Για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας.
  • γγ. Σε περίπτωση που κριθούν «μη διατηρητέοι» κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.
  • δδ. Με αίτησή τους οποτεδήποτε υποβληθεί.

12. Στις υποπεριπτ. της περίπτ. δ΄ της παρ. 11 εφαρμόζονται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όσα ορίζονται στο π.δ. 21/1991 (Α΄ 9).».