Αναβάθμιση F-16: Έκκληση από πτέραρχο – Να εμπλακεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία με ρητή αναφορά στην τροπολογία που συζητείται στην Βουλή


Γράφει ο Αντιπτέραρχος (ΜΗ) ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος

Επίτιμος Διευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΑ

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Καμμένος στην Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είχε διατυπώσει δημοσίως την πολιτική βούληση για την ενεργοποίηση σημαντικών προγραμμάτων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης οπλικών συστημάτων,

σε συνδυασμό με την ουσιαστική συμμετοχή σε αυτά της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού των F – 16 της ΠΑ.

Οι στόχοι της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι προφανείς και αξιέπαινοι όπως, κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και ενίσχυση των βιομηχανικών υποδομών υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων,

ανασυγκρότηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας πολλαπλά οφέλη τόσο για την Εθνική Άμυνα, όσο και για την Οικονομία και Απασχόληση της χώρας.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος όμως, δυστυχώς δεν φτάνουν μόνο οι καλές προθέσεις του ΥΠΕΘΑ, εάν δεν εξασφαλισθούν δύο βασικές προϋποθέσεις,

  • πρώτον το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων προκειμένου να εξασφαλισθεί με σαφή τρόπο το Δημόσιο Συμφέρον και οι στοχεύσεις του ΥΠΕΘΑ και
  • δεύτερον, η ενδελεχής προετοιμασία και οι μελέτες των Επιτελείων και του ΥΠΕΘΑ για το τεχνικό και βιομηχανικό αντικείμενο των προγραμμάτων.

Σύμφωνα με δήλωση του κ. ΥΕΘΑ στο υπόψη άρθρο, φαίνεται ότι « βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αποστολή LOA για LOR » προς τις Αμερικανικές Αρχές

και επομένως το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση του υπόψη Προγράμματος Εκσυγχρονισμού των F – 16 της ΠΑ, έχει επιλεγεί και είναι αυτό της Διακρατικής Συμφωνίας.

Εξίσου σημαντικός όμως είναι και ο προσδιορισμός ουσιαστικού τεχνικού και βιομηχανικού αντικειμένου των Βιομηχανικών Συνεργασιών.

Με το υπόψη πρόγραμμα αναβάθμισης των F – 16 της ΠΑ, παρουσιάζεται η χρυσή ευκαιρία με την διακηρυχθείσα πολιτική βούληση του ΥΠΕΘΑ να αξιοποιηθεί επιτέλους θετικά για τη χώρα

και με την κατάλληλη προετοιμασία της Ελληνικής πλευράς να αναβαθμισθεί ουσιαστικά το αντικείμενο των Βιομηχανικών Συνεργασιών.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι αναγκαία η λήψη συγκεκριμένων μέτρων από την αρχική φάση επεξεργασίας του εν λόγω προγράμματος,

όπως είναι η εκπόνηση από την ΠΑ των ειδικών μελετών-προτάσεων του Ν.3883/2010,  Άρθρο 75 «…για την Ασφάλεια Εφοδιασμού, με βάση τις υπάρχουσες και άμεσα διαθέσιμες στην Ελλάδα δυνατότητες παραγωγής, συμπαραγωγής και υποστήριξης»,

οι οποίες θα περιλαμβάνουν την καταγραφή των κρίσιμων υποσυστημάτων και απαρτίων, χρόνους απόκρισης για την υποστήριξη συστημάτων και την κάλυψη αυξημένων αναγκών,

απαιτήσεις για υποδομές βιομηχανικής και LOGISTICS υποστήριξης εντός της επικράτειας, καθώς και εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνικής τεκμηρίωσης και ειδικών μέσων.

Προκειμένου να επιτευχθούν λοιπόν οι ανωτέρω αντικειμενικοί στόχοι είναι απαραίτητη η μέγιστη δυνατή συμμετοχή στο επικείμενο πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού των F 16, της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας,

η οποία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες τεχνικές δυνατότητες και υποδομές συμπαραγωγής, και μάλιστα ειδικότερα σε ότι αφορά τα κρίσιμα & κύρια ηλεκτρονικά υποσυστήματα των Α/Φ F-16,

δηλαδή ραντάρ AESA, υπολογιστές, οθόνες πολλαπλών λειτουργιών, ΑIFF, επικοινωνίες, κλπ. του συστήματος ελέγχου αποστολής, που αναβαθμίζονται ριζικά και χρήζουν ουσιαστικής μελλοντικής υποστήριξης.

Τα πορίσματα των ανωτέρω μελετών της ΠΑ, με παράλληλη αξιοποίηση των προβλέψεων του Ν.3978/2011, Άρθρα 3, 4, 29 και 33 για την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική,

την Εν Συνεχεία Υποστήριξη, καθώς και την Ασφάλεια Εφοδιασμού και Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιβάλλεται να ενσωματωθούν στους Ειδικούς Όρους της υπό κατάρτιση LOA – LOR,

των απαιτήσεων για Βιομηχανική Συνεργασία μεταξύ των αλλοδαπών αναδόχων και των εγχωρίων αμυντικών βιομηχανιών, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το βιομηχανικό και τεχνολογικό τους αντικείμενο.

Εν κατακλείδι, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων που περιγράψαμε και η αξιοποίησή τους με αξιοκρατικά κριτήρια από το σύνολο της αμυντικής βιομηχανίας, τόσο της κρατικής, όσο και της ιδιωτικής,

θα δώσει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα πολλαπλοί εθνικοί στόχοι στον τομέα της Άμυνας και της Οικονομίας.

Η ευκαιρία είναι μοναδική, ειδικά στη σημερινή δύσκολη συγκυρία.

Αναβάθμιση F-16 Προτάσεις

Απευθυνόμενος λοιπόν στον κ. ΥΕΘΑ κρίνω ως αναγκαία και πολύ σημαντικά τα ακόλουθα :

α. Να λάβει υπόψη του τις προβλέψεις του άρθρου 75 του Ν. 3883/10, σύμφωνα με τις οποίες η υπό κατάρτιση LOA – LOR

για να αποτελέσει μία ολοκληρωμένη πρόταση για το Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού των Α/Φ F-16,

θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόταση για την ασφάλεια εφοδιασμού των συστημάτων με βάση τις υπάρχουσες και άμεσα διαθέσιμες στην Ελλάδα δυνατότητες παραγωγής,

συμπαραγωγής και υποστήριξης καθώς επίσης και εκτίμηση για το συνολικό κόστος του κύκλου ζωής του συστήματος, εξασφαλίζοντας για της ΠΑ :

– Μειωμένο κόστος κύκλου ζωής των συστημάτων – Αυξημένη Ασφάλεια Εφοδιασμού – Αυξημένη επιχειρησιακή αυτονομία της Π.Α. σε περιόδους κρίσεων.

Να εμπλακεί η ελληνική βιομηχανία

β. Τα οφέλη που επιτυγχάνονται για την ΠΑ με τη συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F-16 και στην Εν Συνεχεία υποστήριξη των συστημάτων, είναι μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα :

(1) Εκμετάλλευση των άμεσα διαθέσιμων στην Ελλάδα δυνατοτήτων παραγωγής, συμπαραγωγής και υποστήριξης (όπως προβλέπεται από το άρθρο 75 του Ν. 3883/10) καθώς και επέκταση στους νέους τεχνολογικούς τομείς.

(2) Εστίαση των ανωτέρω υποδομών στις ανάγκες της μελλοντικής υποστήριξης της Π.Α., πράγμα το οποίο επιτρέπει σημαντικά ταχύτερους χρόνους ανταπόκρισης στην υποστήριξη

(επισκευές, συντηρήσεις, επισκέψεις on- site) των νέων υποσυστημάτων, συμβάλλοντας στην αύξηση της διαθεσιμότητας των Α/Φ F-16.

(3) Μειωμένο κόστος υπηρεσιών υποστήριξης από την εγχώρια βιομηχανία λόγω εκμετάλλευσης υποδομών, μειωμένων μεταφορικών, χαμηλότερο εργατικό κόστος, κλπ. ,

το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στην μείωση του συνολικού κόστους του κύκλου ζωής των συστημάτων (Life Cycle Cost).

(4) Δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης σε ενδεχόμενες μελλοντικές αναβαθμίσεις / τροποποιήσεις των συστημάτων κάνοντας χρήση των υπαρχόντων υποδομών.

(5) Εξασφαλισμένη υποστήριξη κατά την περίοδο Κρίσεων καθώς και διασφάλιση υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφαλείας στη διαχείριση πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη των Α/Φ.

γ. Θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι τα παραπάνω σημαντικά οφέλη μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον η Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία, μέσω συμπαραγωγής, εμπλακεί από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.

Εάν η απαίτηση συμπαραγωγής δεν προβλεφθεί στην επικείμενη διακρατική συμφωνία, θα χαθεί η ευκαιρία για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, των υποδομών αλλά και της συμβατικής πρόβλεψης προς τους ξένους Αρχικούς Κατασκευαστές (ΟΕΜ) για την εμπλοκή των εγχώριων βιομηχανιών στην εν-συνεχεία υποστήριξη των Α/Φ F-16.

Το πλήρες (10σέλιδο) κείμενο της ανάλυση μπορείτε να το δείτε ακολούθως

gianitsopoulos-emploki-amyntikis-viomixanias
Δείτε ολόκληρη την τελευταία εκπομπή Ευπειθώς Αναφέρω