Κοινωνικά Επιδόματα: Έκκληση ΠΟΕΣ για ρύθμιση – Ποια χάνουν οι στρατιωτικοί επειδή έλαβαν τα αναδρομικά ενστόλων και θα φοροληθούν όλα το 2018


Επιστολή για άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην χαθούν τα κοινωνικά επιδόματα, τα οποία με τα σημερινά δεδομένα χάνουν οι στρατιωτικοί, κάνει η ΠΟΕΣ, σε επιστολή της προς την ηγεσία και τη Βουλή.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι χάνονται μια σειρά από κοινωνικά επιδόματα, ιδιαίτερα από τις οικογένειες των χαμηλόβαθμων στελεχών.

Δείτε τι αναφέρει η επιστολή:

1. Σε εκτέλεση της (α) σχετικής, καταβλήθηκε, με την (β) όμοια, εφάπαξ χρηματικό ποσό στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, επί του οποίου διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και ως χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θα θεωρηθεί το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013.

2. Όπως πληροφορηθήκαμε, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, φέτος, ανοίγει νωρίτερα, σε σχέση με παρελθόντα έτη,

η πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων, ενώ οι εργοδότες (ιδιώτες – δημόσιο) οφείλουν μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019

να υποβάλλουν ηλεκτρονικώς τις βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζομένων τους, ώστε να προσυμπληρωθεί αυτόματα το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης,

με τα στοιχεία που αφορούν τις αποδοχές τους, τους φόρους που παρακρατήθηκαν και αναλογούν, τους τόκους καταθέσεων, κα.

3. Φέτος, στο παραπάνω πλαίσιο, το εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε στους εν ενεργεία στρατιωτικούς, θα προσμετρηθεί στο συνολικό ετήσιο εισόδημά τους – έτους 2018,

με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός από αυτούς να απορριφθούν ως μη δικαιούχοι λήψης κοινωνικών επιδομάτων/παροχών,

εξαιτίας αυξημένου ετήσιου εισοδήματος, παρόλο που το συμπέρασμα αυτό είναι πλασματικό, καθώς πρόκειται για παρανόμως και αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντα εισοδήματα ετών 2012 (1.8.2012) – 2016 (31.12.2016).

4. Κοινωνικά επιδόματα και παροχές που κινδυνεύουν να χάσουν εν ενεργεία στρατιωτικοί είναι:

  • το επίδομα τέκνων,
  • το επίδομα στέγασης 2019,
  • το κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ και άλλων κοινωφελών οργανισμών,
  • επιδότηση παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ,
  • επίδομα θέρμανσης,
  • διάφορες κοινωνικές παροχές των κατά τόπους Δήμων και Μητροπόλεων κλπ.

5. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη σας, ότι για τους χαμηλόβαθμους / χαμηλόμισθους συναδέλφους μας,

οι οποίοι και έλαβαν τα χαμηλότερα εφάπαξ χρηματικά ποσά, η απώλεια δικαιώματος επί των παραπάνω κοινωνικών επιδομάτων / παροχών είναι μεγάλη,

καθώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων αυτά (κοινωνικά επιδόματα / παροχές) είναι μεγαλύτερα από τα λαμβανόμενα εφάπαξ χρηματικά ποσά.

Κοινωνικά επιδόματα – Παραδείγματα

α. Οικογένεια με 2 τέκνα και ετήσιο εισόδημα το 2018 18.900,00 €, δικαιούται ετησίως επίδομα τέκνων ύψους 1.008,00 € το χρόνο.

Αν ο συνάδελφος λάβει αναδρομικά 1.101,00 €, τότε ξεπερνάει το εισοδηματικό όριο και θα λάβει επίδομα τέκνων 672,00 €, θα χάσει, δηλαδή, 330,00 € το 2019.

β. Οικογένεια με 2 τέκνα και ετήσιο εισόδημα το 2018 17.100,00 €, δικαιούται να ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. Αν ο συνάδελφος λάβει αναδρομικά 901,00 €, θα αποκλειστεί από το κοινωνικό τιμολόγιο.

6. Κατόπιν των παραπάνω, επικαλούμενοι την κοινωνική ευαισθησία σας και την προσήλωσή σας στις αρχές της ισότητας και του δικαίου, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου η σχετική (β) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιηθεί ως εξής:

«Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. οικ.2/88411/ΔΕΠ/04.12.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (5435 Β΄) τροποποιείται ως εξής:

«Ως χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013,

ενώ τούτο δεν συνυπολογίζεται ως ποσό που λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη κοινωνικών επιδομάτων / παροχών των άρθρων 1 έως 6 του ν.4472/2017.».

7. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

8. Ο κ. ΥΕΘΑ, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωσή του και την όποια παρέμβασή του.

9. Οι κ.κ. βουλευτές της ΒτΕ, προς τις/τους οποίες/οποίους κοινοποιείται, ωσαύτως, το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκειμένου τύχει επιλύσεως.