επίδομα στέγασης Επίδομα ενοικίου στρατιωτικοί το χάνουν ποες

Επίδομα ενοικίου – επίδομα στέγασης: Στη Βουλή το πρόβλημα των στρατιωτικών, που το χάνουν από μια αβλεψία στο νόμο – Η πρόταση της ΠΟΕΣ

Ερώτηση στη Βουλή για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες στρατιωτικοί, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα ενοικίου ή επίδομα στέγασης, από μια τυπική αβλεψία στο σχετικό νόμο.

Χάνουν το επίδομα επειδή παίρνουν επιτόκιο καταθέσεων υψηλότερο από την τράπεζα Πειραιώς και η εφορία θεωρεί ότι είναι πλούσιοι!

Το πρόβλημα εντόπισε η ΠΟΕΣ και έχει καταθέσει πρόταση προς την ηγεσία ώστε να αρεθί η αδικία.

Την πρόταση αυτή κατέθεσε και ο Βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος με ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και ζητά την άρση της αδικίας.

Δείτε την πρόταση της ΠΟΕΣ

ΘΕΜΑ : Επίδομα Στέγασης

ΣΧΕΤ : α. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)
β. Υπ΄ αριθμ. Δ13/οικ.33474/1934/2018 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2282, Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης»)
γ. Το από 20.12.2018 e-mail της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του (α) σχετικού νόμου, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θέσπισε Επίδομα Στέγασης για έως και εξακόσιες χιλιάδες (600.000) νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. Για τον καθορισμό των νοικοκυριών εφαρμόζονται οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν.4389/2016 (Α΄ 94).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται:

  • α) το ατομικό εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση του επιδόματος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τα εννιά χιλιάδες εξακόσια (9.600) ευρώ, τα περιουσιακά κριτήρια και κάθε άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι,
  • β) το ακριβές ποσό του επιδόματος και το ανώτατο ύψος αυτού,
  • γ) άλλες προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και το αρμόδιο όργανο που απονέμει το επίδομα,
  • δ) η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησης του επιδόματος και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις της (β) σχετικής, το ανωτέρω επίδομα στέγασης, θα αρχίσει να καταβάλλεται από 01.1.2019, στα νοικοκυριά που πληρούν σωρευτικά εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής, ως εξής:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 8.000 ευρώ. Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Περιουσιακά κριτήρια:

Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, να μην υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, να μην υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 24.000 ευρώ.

Επίδομα ενοικίου: Περιουσιακό τεκμήριο

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100. Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Ποιοι στρατιωτικοί χάνουν το Επίδομα Ενοικίου

Την 31.6.2015 υπογράψατε με την Τράπεζα Πειραιώς (Πρόεδρο Μιχάλη Σάλλα) σύμβαση συνεργασίας, με παροχή από την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρωμένων τραπεζικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων (υπηρεσιών) συμπεριλήφθηκε και προνομιακό επιτόκιο 3% για τους λογαριασμούς μισθοδοσίας έως 5.000 ευρώ και 1,8% επιτόκιο για ποσά μεγαλύτερα των 5.000 ευρώ.

Όπως γίνεται αντιληπτό από την παράθεση των ανωτέρω, όσον αφορά το επίδομα στέγασης, ναι μεν η Πολιτεία, δια του περιουσιακού τεκμηρίου των τόκων, θέλει να εντοπίσει τις υψηλές καταθέσεις, πλην όμως, οι Έλληνες στρατιωτικοί, που τυχόν διαθέτουν καταθέσεις μέχρι και 5.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, τιμωρούνται.

Για να γίνει αντιληπτός ο ισχυρισμός μας, σας παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:

Ιδιώτης και στρατιωτικός διαθέτουν καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς, από 5.000 ευρώ έκαστος.

Οι τόκοι που προκύπτουν για έκαστο είναι ετησίως περίπου: Για τον ιδιώτη 5.000 Χ 0,3% μέσο καταθετικό επιτόκιο = 15 ευρώ, ενώ για τον στρατιωτικό 5.000 Χ 3% (προνομιακό καταθετικό επιτόκιο) = 150 ευρώ.

Από το παράδειγμα ευκόλως διαφαίνεται ότι ο ιδιώτης με τα 15 ευρώ τόκους θα μπορέσει να λάβει το επίδομα στέγασης, αφού το ποσό αυτό δεν θα ξεπερνάει τα 15 ευρώ, που ο μαθηματικός τύπος θα υπολογίσει αυτομάτως από το σύστημα, ενώ ο στρατιωτικός με το ίδιο ακριβώς ποσό καταθέσεων (5.000) και τον ίδιο ακριβώς μαθηματικό τύπο υπολογισμού, δεν θα μπορέσει να λάβει το επίδομα στέγασης, αφού τα 150 ευρώ τόκοι ξεπερνάνε τα 15 ευρώ που η αρμόδια αρχή καταβολής του υπόψη επιδόματος θα έχει υπολογίσει.

Ευκόλως, επίσης, διαφαίνεται ότι ο ιδιώτης για να έχει 150 ευρώ ετησίως τόκους θα πρέπει, βάσει του ανωτέρω μαθηματικού τύπου, οι καταθέσεις του να είναι 50.000 ευρώ, έναντι των 5.000 ευρώ του στρατιωτικού.

Επίδομα ενοικίου: Παρέμβαση ΠΟΕΣ – Τι προτείνει

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε η σχετική (β) ΚΥΑ τύχει τροποποίησης ειδικώς και μόνο για τους Έλληνες στρατιωτικούς που έχουν καταθετικό λογαριασμό μισθοδοσίας στην Τράπεζα Πειραιώς (με προνομιακό επιτόκιο 3% και 1,8%), ως εξής:

«Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. Δ13/οικ.33474/1934/2018 κοινής υπουργικής απόφασης κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2282), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Ειδικώς για τους στρατιωτικούς, το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων του λογαριασμού μισθοδοσίας τους στην Τράπεζα Πειραιώς, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο που προκύπτει από τυχόν υπάρχουσα εν ισχύ σύμβαση / 100».

Οι κ.κ. Υπουργοί Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες προς τροποποίηση της (β) σχετικής κοινής απόφασής τους, παραμένοντας στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια.

Οι κ.κ. βουλευτές του Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/οποίους κοινοποιείται, ωσαύτως, το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη του προβλήματος, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος Πλωτάρχης (Ε) ΠΝ
6974860612