Μετατάξεις – Προκήρυξη: Ανθυπασπιστές – ΕΜΘ – ΕΠΟΠ – Όροι/ Προϋποθέσεις – Δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΑΝΥΕΘΑ στο ΦΕΚ

Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, «Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών – Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ – Εθελοντών Μακράς Θητείας ΕΜΘ – ΕΠΟΠ Στρατού Ξηράς» που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρίθμ. 5353/29-11-18 ΦΕΚ (τ.Β’) και για το οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων, οικονομικού έτους 2018, με
την υπ’ αρίθμ. 1410570/08-10-18 βεβαίωση του ΓΕΣ/ΔΟΙ/2.

Οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν μέχρι την 31-12-18, την αίτηση μετάταξης στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν και αντίστοιχα οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες, να υποβάλλουν τα παραπάνω αιτήματα με την επισυναπτόμενη σε αυτά αλληλογραφία, μέχρι την 15-01-19, απευθείας στις Διευθύνσεις των Όπλων ή των Σωμάτων του ΓΕΣ, που ανήκει το εν λόγω
προσωπικό.

Οι παραπάνω Διευθύνσεις να υποβάλουν όλη την αλληλογραφία, μέχρι την 25-01-19, στο ΓΕΣ/Β1, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 12 της συνημμένης απόφασης.

Μετατάξεις Ανθυπασπιστών

Μετάταξη, για το έτος 2018 Μονίμων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) στο Σώμα των Αξιωματικών, με ειδικότητα Αξιωματικού, για την κάλυψη πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοιχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής

Μετατάξεις ΕΜΘ – ΕΠΟΠ

Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών

Προκήρυξη