Αρχαιότητα Αξιωματικών Σωμάτων

Αρχαιότητα Αξιωματικών Σωμάτων: Προτάσεις για νομοθετική επίλυση της αδικίας που υπάρχει σε Στρατό Ξηράς και Πολεμική Αεροπορία

Τις προτάσεις τις λάβαμε από το κοινό του Armyvoice.gr και τις θέτουμε δημόσια προς συζήτηση και προς την ηγεσία, η οποία κωφεύει.

1η ΠΡΟΤΑΣΗ
Προτείνεται να συμπεριληφθεί στο άρθρο 18 του υπόψη νομοσχεδίου ως παράγραφος 24:
Η παράγραφος α.(2) του άρθρου 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) να αντικατασταθεί ως εξής:

« (2)Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων:

(α) Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ: Αντιστράτηγος (τοποθετούμενοι μόνο ως Διοικητές ΑΣΔΥΣ ή Β΄ Υπαρχηγοί ΓΕΣ).

(β) Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού, Γεωγραφικού και Έρευνας-Πληροφορικής: Υποστράτηγος.

(γ) Ελεγκτικού και Οδοντιάτρους, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού: Ταξίαρχος.».

2η ΠΡΟΤΑΣΗ
Προτείνεται να συμπεριληφθούν στο άρθρο 18 του υπόψη νομοσχεδίου στην παράγραφο 18 οι παρακάτω τροποποιήσεις:

Η παράγραφος 12 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) να αντικατασταθεί ως εξής:

« 12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων και των Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού – Μεταφορών και Υλικού Πολέμου του ΣΞ προέλευσης ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ και Ιπτάμενων, Μηχανικών και Αεράμυνας της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, του ΠΝ, της ΠΑ και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.»

Η παράγραφος 13 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) να αντικατασταθεί ως εξής: «13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:

α. Οι Αξιωματικοί Όπλων και των Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού – Μεταφορών, και Υλικού Πολέμου του ΣΞ προέλευσης ΣΣΕ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι, Μηχανικοί και Αεράμυνας της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. και των Κ.Σ..

β. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, Μάχιμοι του ΠΝ και Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού – Μεταφορών και Υλικού Πολέμου του ΣΞ προέλευσης ΣΣΕ, Μηχανικών ΠΝ, Μηχανικών ΠΑ και Ελεγκτών Αεράμυνας ΠΑ που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωματικοί.

γ. Οι Αξιωματικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β´ του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι νεότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΕΙ.

δ. Οι μόνιμοι εξ εφεδρείας Αξιωματικοί είναι νεότεροι όλων των υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους, μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών, η δε μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ε. Οι Αξιωματικοί που τίθενται ΕΟΘ είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους, της αντίστοιχης κατηγορίας και προέλευσης, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 καθώς και του παρόντος άρθρου.»

Αρχαιότητα Αξιωματικών Σωμάτων: Αιτιολογική έκθεση για την 1η Πρόταση:

Στα πλαίσια της ισονομίας και ισοπολιτείας που ορίζει το Σύνταγμα και με βάση την αρχή της ισότητας για όλους τους Έλληνες πολίτες, πρέπει να γίνει η τροποποίηση του άρθρου 23 του ν.3883/2010.

Διότι οι Αξιωματικοί Μηχανικοί του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας με το άρθρο 13 του ν. 3648/2008 με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996, έχουν ως καταληκτικό βαθμό προαγωγής του Αντιναυάρχου και Αντιπτεράρχου εν ενεργεία αντίστοιχα

ενώ οι Αξιωματικοί Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ, οι οποίοι τελειώνουν την ίδια Παραγωγική Σχολή (ΣΣΕ) με τους Αξιωματικούς Όπλων του Στρατού Ξηράς

και αποτελούν σχεδόν το 20% του συνόλου των μαθητών της ΣΣΕ

κατά την εισαγωγή τους, τελειώνουν υποχρεωτικά για την προαγωγή τους τις ίδιες σχολές (Σχολεία Λοχαγών, ΣΔΙΕΠ,ΑΔΙΣΠΟ,ΣΕΘΑ), υπηρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας, Συγκροτήματα, Σχηματισμούς, Μείζονες Σχηματισμούς, Γενικά Επιτελεία

όπως και οι Αξιωματικοί Όπλων καθόλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους,

αλλά δεν τους δίνεται η δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστράτηγου εν ενεργεία,

για πλήρωση της θέσης του Διοικητού ΑΣΔΥΣ και του Β΄ Υπαρχηγού του ΓΕΣ, για την δίκαιη αναγνώριση της συνολικής προσφοράς τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και για την ηθική ανταμοιβή τους.

Η υπόψη κατηγορία Αξιωματικών Σωμάτων προέλευσης ΣΣΕ, Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου από  νομοθετική αστοχία δεν είχε συμπεριληφθεί εξ αρχής στο άρθρο 23 του ν.3883/2010, καθώς και στο άρθρο 13 του ν. 3648/2008, για αυτό τον λόγο θα πρέπει να συμπεριληφθεί η 1η παραπάνω πρόταση για τροποποίηση
του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο παρόν νομοσχέδιο στο άρθρο 18.

Επίσης υπάρχει το εξής παράδοξο, για να γίνει αντηληπτή η νομοθετική αστοχία των νόμων ν.3648/2008 και του ν.3883/2010 στους οποίους δεν συμπεριλήφθηκαν οι Αξιωματικοί Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ.

Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 13 του ν.3648/2008 «θεσμοθετήθηκε ο βαθμός του Αντιναυάρχου και του Αντιπτεράρχου εν ενεργεία μέχρι τον οποίο θα εξελίσσονται οι αξιωματικοί Μηχανικοί του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι αξιωματικοί Μηχανικοί προέρχονται από τις ίδιες Παραγωγικές Σχολές με τους Μάχιμους Αξιωματικούς, ενώ στην συνέχεια υπηρετούν και αυτοί στα πλοία του Πολεμικού
Ναυτικού και στις Πτέρυγες Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Έτσι η παροχή της δυνατότητας προαγωγής μέχρι το βαθμό του Αντιναυάρχου και του Αντιπτεράρχου συνιστά δίκαιη αναγνώριση της συνολικής προσφοράς τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και ουσιαστικά , ηθική ανταμοιβή αυτών, αφού ήδη ισχύει η μισθολογική προαγωγή.

Παράλληλα η ρύθμιση αναμένεται να περιορίσει το φαινόμενο των παραιτήσεων, λειτουργώντας ως κίνητρο παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αιτιολογική έκθεση για την 2η Πρόταση:

Στα πλαίσια της ισονομίας και ισοπολιτείας που ορίζει το Σύνταγμα και με βάση την αρχή της ισότητας για όλους τους Έλληνες πολίτες,

πρέπει να γίνει η τροποποίηση του άρθρου 36 του ν.3883/2010 διότι για τους
αξιωματικούς Μηχανικούς του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι προέρχονται από την ίδια Παραγωγική Σχολή, ΣΝΔ,

με τον ν.2439/1996 καθορίστηκε η αρχαιότητα τους με βάση τον χρόνο κτήσης του βαθμού και όχι να είναι νεότεροι από του ομοιόβαθμους Μάχιμους Αξιωματικούς, οι οποίοι έλαβαν το βαθμό τους σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτούς.

Στο Πολεμικό Ναυτικό (όπως και σε άλλους στρατούς του ΝΑΤΟ) η αρχαιότητα των
αξιωματικών οι οποίοι προέρχονται από τις ίδια παραγωγική σχολή ΣΝΔ καθορίζεται από τον χρόνο κτήσης του βαθμού.

Στους λοιπούς κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Αξιωματικοί Σωμάτων Τεχνικού,
Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ και οι Αξιωματικοί Μηχανικοί και Αεράμυνας της ΠΑ προέλευσης από την ίδια παραγωγική σχολή Σ.Ι δεν αντιμετωπίζονται το ίδιο, με τους μηχανικούς του ΠΝ.

Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι να υπάρχουν Αξιωματικοί Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ, οι οποίοι είναι νεότεροί από ομοιόβαθμους τους Αξιωματικούς των Όπλων του Σ.Ξ οι οποίοι μπορεί να αποφοίτησαν από την Σχολή Ευελπίδων μετά από πέντε και έξι χρόνια.

Για να πάψει να υπάρχει η νομοθετική αστοχία των νόμων ν. 2439/1996 και ν.3883/2010, όσον αφορά την αρχαιότητα των Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ και Αξιωματικών Μηχανικών και Αεράμυνας της ΠΑ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο η 2η πρόταση τροποποίησης του ν.3883/2010.