Αναδρομικά αποστράτων: Πώς θα διεκδικήσετε επανυπολογισμό του ποσού αν θεωρείτε ότι το ποσό που πήρατε δεν ήταν αυτό που σας αναλογεί


Ο οικονομολόγος Γιάννης Αντωνιάδης, ο οποίος είναι και σύμβουλος στις Ενώσεις Αποστράτων, δημοσιοποίησε μια αίτηση για την διεκδίκηση του ποσού που θεωρούν ότι πρέπει να λάβουν οι απόστρατοι, αλλά ήταν πολύ λιγότερο από αυτό που είδαν στην τράπεζα.

Ο κ. Αντωνιάδης έφτιαξε μια αίτηση για να διεκδικήσετε τα υπόλοιπα αναδρομικά αποστράτων προς τον ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ.

«Όσοι θεωρείτε πως το ποσόν που λάβατε είναι μικρό και λάθος υπολογισθέν, να την καταθέσετε – αποστείλετε στον ΕΦΚΑ – ΓΛΚ (ή και στην ΗΔΙΚΑ όσοι επιθυμείτε), ως μια πρώτη αντίδρασή μας, για τα ομολογούμενως πάρα πολύ μικρά ποσά που έλαβε η πλειοψηφία των συναδέλφων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αντωνιάδης.

Επίσης επισημαίνει: «Φυσικά και η τάξη μεγέθους των αιτήσεων αυτών, που θα παραληφθούν από την αρμόδια υπηρεσία, θα χρησιμοποιηθεί κατά την παρουσία μας στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ, στις 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 2019».

Αναδρομικά αποστράτων: Η αίτηση για επανυπολογισμό

ΠΡΟΣ
Τον ΕΦΚΑ/ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ

Επί της καταβολής μέρους των παρανόμως παρακρατηθεισών άλλως περικοπεισών συνταξίμων αποδοχών μου, που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις αντισυνταγματικές κατά το ΣτΕ διατάξεις του ν. 4093/2012, όπως αυτές κατεβλήθησαν την 20/12/2018 & κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4575/2018

Του……………… , κατοίκου ……………………………. Α.Μ.Σ.………..

ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δηλώνω με την παρούσα ότι η μερική καταβολή των παρανόμως παρακρατηθεισών άλλως περικοπεισών συνταξίμων αποδοχών μου, του νόμου 4093/2012, κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011, απέχει από τις αντίστοιχες που μου είχαν παρακρατηθεί από τον Αύγουστο του 2012 έως και σήμερα και οφείλατε να μου επιστρέψετε.

Συγκεκριμένα :
1) Μου επεστράφη ποσόν της τάξεως των …….….. ευρώ για 47 μήνες (από Αυγ. 2012 έως και Ιουν. 2016), ήτοι αναλογούν σε …….. ευρώ για κάθε μήνα επιστροφής, όταν η αντίστοιχη μηνιαία μείωση, που αφορούσε στα ποσά που παρακρατούσε η Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου φόρου και λοιπών μειώσεων-κρατήσεων, ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη.

2) Διαπιστώθηκε απόκλιση σε σχέση και με το αντίστοιχο ποσό (50%) που μου κατεβλήθη με τις διατάξεις του ν.4307/2014.

3) Υφίστανται επίσης, συναφείς καταβολές συναδέλφων αποστράτων στελεχών των Ε.Δ., με ακριβώς ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα (χρόνια παραμονής-διοικητικό και μισθολογικό βαθμό κλπ), που εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους (υπάρχουν παραδείγματα με διαφορές που υπερβαίνουν ακόμα και τα 1000 ευρώ), γεγονός που επιβεβαιώνει τους λανθασμένους υπολογισμούς, στην πλειονότητα των συναδέλφων και στις δικές μου .

4) Δεν καταβλήθηκε το αναλογούν ποσό για τους 77 μήνες που ισχύουν οι συγκεκριμένες παρακρατήσεις (Αυγ.2012 έως και Δεκέμβριο 2018) αλλά μόνο για 47.

5) Παραβιάζεται, η από το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, αρχή της «υποχρέωσης της Διοίκησης, να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, η παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο» ,

καθόσον ΔΕΝ προβήκατε , κατ’ επιταγή των αποφάσεων του ΣτΕ, σε ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των συνταξίμων μου αποδοχών, στα επίπεδα της 31ης Ιουλίου του 2012. Επιπροσθέτως με την αγνόηση και μη υλοποίηση των συγκεκριμένων αποφάσεων του ΣτΕ ,

παραβιάζονται και λοιπά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου, όπως,

  • η από το άρθρο 4 παρ. 1, 2 και 5 αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στον νόμο,
  • η από το άρθρο 2 παρ. 1 αρχή του σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου,
  • η από το άρθρο 5 παρ. 1 αρχή της οικονομικής ελευθερίας και
  • η από το άρθρο 78 του ίδιου πάντα Συντάγματος αρχή της δημοσιονομικής διαχείρισης και
  • η από το 10 άρθρο του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αρχή της προστασίας του περιουσιακού δικαιώματος.

Με την παρούσα, επομένως ζητώ από το Ελληνικό Δημόσιο, επιφυλασσόμενος παντός νομιμου δικαιώματός μου, να μου καταβάλλει το υπόλοιπο ορθά πλέον επανυπολογισμένο, ποσό των ανωτέρω αναγραφομένων παρανόμως παρακρατηθεισών συνταξίμων μου αποδοχών καθώς και να μου επανυπολογίσει –επαναπροσδιορίσει τις συντάξιμες αποδοχές μου, όπως αυτές ίσχυαν τον Ιούλιο του

Αθήνα ……………..2018

Ο αιτών

ΣΗΜ. : *Κάποιες παραγράφους όπως π.χ. η 2, μπορείτε να τις αφαιρέσετε εφόσον δεν επαληθεύονται

**Μπορειτε εαν το επιθυμειτε πλήν του ΕΦΚΑ/ΓΛΚ να κοινοποιήσετε την παρούσα και στην ΗΔΙΚΑ, ως φορέα που προέβαινε στον υπολογισμό των ανωτέρω ποσών (κατόπιν υποβολής των ατομικων μας στοιχείων, φυσικά, από το ΓΛΚ)

*** Υπενθυμίζεται επίσης πως ένα (μικρό) ποσό από τις ανωτέρω παρανόμως παρακρατηθείσες συντάξιμες αποδοχές μου, εκχωρείτο στα ΜΤ & ΕΚΟΕΜ μας