Κρίσεις 2018 – Ανθυπασπιστές – Προαγωγές Μονίµων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων ∆υνάµεων – Όλα τα ονόματα

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις: (1) Των άρθρων 7, 12, 30, 36, 39 και 40, του ν.δ. 445/1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίµων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων ∆υνάµεων» (Α΄ 160). (2) Του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων-Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄167).

β. Το από 17-05-2018 π.δ. «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Κρίσεων έτους 2018-2019 Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» (Γ΄ 680) γ. Την υπ΄ αριθµ. Υ68/18-09-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας, Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄4085).

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας Αποφασίζουµε:

Προάγουµε στο βαθµό του Ανθυπολοχαγού τους Ανθυπασπιστές

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 12, του ν.δ. 445/1974 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14, του ν 3648/2008 και του άρθρου 85, του ν 3883/2010, από 20-9-18, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές που συµπλήρωσαν 19 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, από τα οποία πέντε έτη στον κατεχόµενο βαθµό του Ανθυπασπιστή:

Προαγωγές


Στείλε μας τις δικές σου απόψεις για στρατιωτικά θέματα που σε απασχολούν στο armyvoicegr@gmail.com