Αναδρομικά, τροπολογία, συντάξεις, απόστρατοι

Αναδρομικά – Τροπολογία: Ανάστατοι οι απόστρατοι! Τι προβλέπεται για τις συντάξεις και λένε ότι είναι άνθρακας ο θησαυρός

Άνθρακας ο Θησαυρός, λέει ο οικονομολόγος Γιάννης Αντωνιάδης, αναφορικά με την τροπολογία για τα αναδρομικά που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Η πρώτη αντίδραση του κ. Αντωνιάδη ο οποίος είναι σύμβουλος στις θεσμικές ενώσεις αποστράτων ήταν η ακόλουθη:

  • Τα αναδρομικά αφορούν στο διάστημα από 1-8-2012 έως Μάιο 2016 (ισχύς νόμου Κατρούγκαλου)
  • Καμιά αναπροσαρμογή συντάξεων στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012
  • Εμμένει στις διατάξεις του ν.4387/2016, όπου και απεμπλέκονται οι αποδοχές των εν ενεργεία με αυτές των συνταξιούχων (αποστράτων)

Η Τροπολογία για τα αναδρομικά αναφέρει:

Αρθρο 6 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε συνταξιούχους

1. Στους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων 1 έως 5 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και αυτής που πράγματι τους κατεβλήθη κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

Το χρηματικό αυτό ποσό υπολογίζεται με αναφορά στα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία συνταξιούχων χρονικά διαστήματα που προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 5 και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του χρηματικού ποσού της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου δεν επηρεάζει το ύφος της καταβαλλόμενης σύνταξης που έχει ληφθεί υπόψη για τον επανυπολογισμό και την αναπροσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).