Βαθμολογική Εξέλιξη αποφοίτων ΑΣΣΥ. Ορίστε τι προτείνει η ΠΟΜΕΝΣ στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία

Η πρότασή της αναφέρεται σε σχετική επισοτλή, στην οποία αναφέρει:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, με την παρούσα επιστολή καθιστά την Πολιτεία δέκτη της αγωνίας μεγάλης μερίδας συναδέλφων αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα που αφορά τη διακριτή μεταχείριση Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι οποίοι εντάχθηκαν στις τάξεις των ΕΔ το έτος 1991 (ήτοι απόφοιτοι τάξεως 1993), έναντι των στελεχών που εισήχθησαν βάσει του Ν.Δ 445/1974 και του Ν.705/1977.

Καθ’ αυτό τον τρόπο διαταράχθηκε η έννοια ιεραρχίας καθόσον δίχως αξιολογικά κριτήρια προαγωγών οι αρχαιότεροι στρατιωτικοί εκ παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τάξεως 1993 τέθηκαν νεότεροι κατά βαθμό.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να προβλεφθεί η πρόταση της Ομοσπονδίας, στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ώστε να εξαλειφτεί η δημιουργηθήσα βαθμολογική απόκλιση και η αποκατάσταση της ιεραρχικής τάξης που αποτελεί και το θεμέλιο λίθο του στρατεύματος:

α. Στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010(Α΄167), προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:

« 4Α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ., των αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, απαιτείται η συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ. και κρίνονται εκτάκτως εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

β. Στο άρθρο 23 του Ν.3883/2010, προστίθεται περίπτωση στ΄ και αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄ εδάφιο (4),β΄ εδάφιο (6) και γ΄ εδάφιο (6) του ιδίου νόμου, ως εξής:

«….στ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των Ε.Δ. για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι παραπάνω αξιωματικοί προάγονται όταν κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, με τη συμπλήρωση σαράντα (40) συντάξιμων ετών ή και πλέον αυτών και μέσα σε ένα (1) μήνα αποστρατεύονται».

γ. Το άρθρο 32 παρ.1α του Ν.3883/2010 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

«Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε παραίτησή τους , εκτός αν έχουν συμπληρώσει με την παραίτησή τους 40ετή ή και πλέον αυτής συντάξιμης υπηρεσίας».