Κουβέλης

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν χρησιμοποιούμε τον όρο “λαθρομετανάστης”, αλλά χρησιμοποιούμε τον δόκιμο όρo “παράτυπος μετανάστης” λέει ο Φώτης Κουβέλης.

Το θέμα προέκυψε μετά από ερώτηση βουκευτών του ΣΥΡΙΖΑ οι οοπίοι είδαν σε επίσημο κείμενο του υπουργείου εθνικής άμυνας να χρησιμοποιείται ο όρος λαθρομετανάστης και κατέθεσαν άμεσα ερώτηση στη Βουλή.

Ο Φώτης Κουβέλης απάντησε τα ακόλουθα:

«Σχετικά με τη χρήση του όρου “λαθρομετανάστευση” σε κείμενο Διαβούλευσης του  ΥΠΕΘΑ» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 09:20, αναρτήθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 47, του Ν.4412/2016, οι τεχνικές προδιαγραφές για το έργο με τίτλο «Προμήθεια μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones) και Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για Δημιουργία Σταθμών Βάσης».

Η ανάρτηση των τεχνικών προδιαγραφών συνοδευόταν από ένα σύντομο περιγραφικό σημείωμα έργου, όπου αναφερόταν συνοπτικά το αντικείμενο και η συμβολή του έργου, τα οικονομικά και χρονικά στοιχεία του έργου, καθώς και λεπτομέρειες επί της διαδικασίας της διαβούλευσης.

Στην παράγραφο που αφορά στο αντικείμενο του έργου, αποτυπώθηκε εκ παραδρομής ο αδόκιμος όρος «λαθρομετανάστευση», έναντι του δόκιμου όρου «παράτυπη μετανάστευση», παρόλο που ο παραπάνω όρος συναντάται και σε εν ισχύ θεσμικά κείμενα, όπως ο ν.3386/2005 (Α΄ 212).
Ευθύς, μόλις έγινε αντιληπτό το εν λόγω θέμα (εντός μερικών ωρών από την ανάρτηση), οι αρμόδιοι φορείς του ΥΠΕΘΑ προέβησαν άμεσα σε απόσυρση της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης από τον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, επικοινώνησαν άμεσα με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να ανακληθεί και από το δικό τους διαδικτυακό τόπο η εν λόγω δημόσια διαβούλευση, καθώς επίσης και διόρθωσαν το περιγραφικό σημείωμα του έργου, προβαίνοντας στην εκ νέου ανάρτηση του, προς δημόσια διαβούλευση.

Πέραν των ανωτέρω, σας διαβεβαιώνω ότι το ΥΠΕΘΑ και ειδικότερα το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει αποδείξει στην πράξη το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όλων όσων δοκιμάζονται και αναγκάζονται σε φυγή από την πατρίδα τους, μέσω της καθημερινής παρουσίας και φροντίδας που παρέχουν, στις δομές φιλοξενίας.

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ