Γιορτή πατέρα 21 Ιουνίου 2020: Πώς καθιερώθηκε ημέρα πατέρα Συνυπηρέτηση Στρατιωτικών
Συνυπηρέτηση συζύγων: ΟΛΕΣ οι αλλαγές που φέρνει η νέα υπουργική απόφαση! Ποιοι δικαιούνται και με ποιες προϋποθέσεις

Γράφει η Αδαμαντία Α. Σκαπέτη*

Με τη νέα υπουργική απόφαση Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18 «Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων», με το άρθρο 4 και υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.3883/2010, η συνυπηρέτηση με σύζυγο του στελέχους των Ε.Δ εφόσον είναι αξιωματικός, ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός, ΕΜΘ και μονιμοποιηθείς ΕΠΟΠ, είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

  1. Το επιθυμούν τα στελέχη. Η επιθυμία αυτή πιστοποιείται με την υποβολή σχετικής αναφοράς και από τους δύο (2) συζύγους.
  2.   Προβλέπεται κατ’ αρχάς από τους Π.Ο.Υ θέση αντίστοιχου βαθμού και ειδικότητας, όταν η συνυπηρέτηση υλοποιείται στο εσωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση θα υλοποιείται είτε σε οργανική θέση του Κλάδου τους, είτε σε θέση πέραν των προβλεπομένων, ανεξαρτήτως Κλάδου.
  3.   Τα ενδιαφερόμενα στελέχη δεν έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, συνεπεία της οποίας υπηρετούν σε συγκεκριμένη θέση και από τη μετακίνηση αυτή βλάπτεται το υπηρεσιακό συμφέρον με τη μη αξιοποίηση – απόδοση των γνώσεών τους που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση.
  4.   Δεν υφίσταται υποχρέωση υπηρέτησης του στελέχους σε συγκεκριμένη Μονάδα ή Υπηρεσία για συμπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο.

Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ, που εδρεύει κατ’ αρχάς σε ίδια περιφερειακή ενότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη περιφερειακή ενότητα. Κατ’ εξαίρεση για τις νήσους, πλην Κρήτης, ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ που εδρεύει στην ίδια νήσο.

Στις περιπτώσεις στελεχών που ζητούν συνυπηρέτηση στο εξωτερικό κατά την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.3883/2010, εφόσον δεν υφίσταται ελληνική Αρχή, είναι δυνατή η τοποθέτηση σε θέση NATO – ΕΕ – λοιπών οργανισμών, κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων οργάνων των οργανισμών.

Σε περίπτωση λύσης του γάμου, η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον το επιθυμούν και τα δύο (2) στελέχη και από τον γάμο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα τέκνα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική αναφορά και των δύο (2) στελεχών.

Οι γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης -τοκετού, ανατροφής τέκνου ή ανατροφής τέκνου λόγω υιοθεσίας, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησης τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση σύμφωνα με τους ΠΟΥ του οικείου Κλάδου ή των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ, άλλως στην πλησιέστερη Φρουρά στην οποία υπάρχει κενή οργανική θέση σύμφωνα με τους ΠΟΥ του οικείου Κλάδου ή των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ, όπου και δύνανται να παραμείνουν για πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυμούν, υπό την επιφύλαξη της περίπτ. γ ́ της υποπαραγράφου α ́ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.3883/2010, που αφορά στην απόκτηση των απαιτουμένων προσόντων για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Εάν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε διαφορετική Φρουρά από αυτή που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός τους, αυτός δεν έχει δικαίωμα μετάθεσης στη Φρουρά αυτή προ της παρέλευσης δύο (2) ετών συνολικά στη Φρουρά που υπηρετεί, εκτός αν το επιβάλλουν σοβαροί λόγοι υγείας. Για τις γυναίκες ΕΠΟΠ ισχύουν τα καθοριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2936/2001 (Α ́ 166).

Οι συνυπηρετούντες σύζυγοι στρατιωτικοί τοποθετούνται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε θέσεις που δεν έχουν μεταξύ τους σχέση διοικητικής εξάρτησης.

Σε κάθε περίπτωση αιτήματος στελέχους για συνυπηρέτηση κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, τα αρμόδια κατά Κλάδο συμβούλια υποχρεούνται σε άμεση συνεργασία με σκοπό την κατά το δυνατόν ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων στελεχών. Για την εξέταση κάθε αιτήματος συνυπηρέτησης τα οικεία ΓΕ και οι κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) υποχρεούνται να συνεννοούνται και να συνεργάζονται με όλες τις αρ μόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι στις δηλώσεις των τόπων προτίμησης, οι οποίες υποβάλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Γενικού Επιτελείου, θα πρέπει να συμπληρώνεται και η επιθυμία συνυπηρέτησης με την απαραίτητη επεξήγηση.


*Δικηγορικό Γραφείο
Αδαμαντία Α. Σκαπέτη & Συνεργάτες
Διεύθυνση: Λ.Μεσογείων αρ.167, Αθήνα Τ.Κ. 115-25
Τηλ: (+030 210 67 79 603

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Κάντε “LIKE” για να μαθαίνετε όλα τα τελευταία εθνικά νέα