ΥΕΘΑ: Αλλαγές στην Διοίκηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – ΕΓΓΡΑΦΟ – Ποια είναι η νέα διάρθρωση των υπηρεσιών

ΥΕΘΑ: Αλλαγές στην Διοίκηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΕΓΓΡΑΦΟ


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια η υπουργική απόφαση  για την αποστολή, τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση και τη στελέχωση του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με αυτήν:

Αποστολή του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα (ΕΔΤ) είναι η εναρμόνιση, ο συντονισμός και η μέριμνα για τα θέματα που αφορούν στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και συγκεκριμένα του προσωπικού που υπηρετεί σε Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ καθώς και σε μονάδες ή υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Διάρθρωση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα

Ο ΕΔΤ διαρθρώνεται ως εξής:

α) Διεύθυνση Συντονισμού & Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού, η οποία συγκροτείται από τα κάτωθι τμήματα:

1) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικού Προσωπικού.
2) Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικής Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης Πολιτικού Προσωπικού.
3) Τμήμα Μέριμνας Πολιτικού Προσωπικού.
4) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης.
β) Αυτοτελές Γραφείο Ειδικού Γραμματέα.
γ) Αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Διεύθυνση Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού

1. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισμού & Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού είναι η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με:

  • α) Την ακριβή και πλήρη αποτύπωση της υπηρεσιακής κατάστασης του πολιτικού προσωπικού.
  • β) Την ανίχνευση των αναγκών για το σχεδιασμό πολιτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του πολιτικού προσωπικού.
  • γ) Το σχεδιασμό υλοποίησης των κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του πολιτικού προσωπικού στους χώρους του ΥΠΕΘΑ.
  • δ) Την παρακολούθηση της αξιολόγησης και εξέλιξης – ποσοτικής και ποιοτικής – του πολιτικού προσωπικού.
  • ε) Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, που σχετίζονται τόσο με τη διαχείριση υπηρεσιακών θεμάτων των υπαλλήλων, όσο και με θέματα υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της μέριμνας για το πολιτικό προσωπικό.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2. Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού προΐσταται, εκ περιτροπής, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ/Δ-Ο, εκ των τριών Γενικών Επιτελείων (ΓΕ).
Δείτε όλες τις αλλαγές που συντελούνται στο έγγραφο που ακολουθεί:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Δημήτρης Βίτσας: Το μήνυμα στην Τουρκία