Πώς θα πάρετε χρήματα πίσω από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων – Αφορά συνεπείς δανειολήπτες


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας πολιτικής ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού
τοµέα του Τ.Π.&∆ανείων, ενηµερώνουµε τους δανειολήπτες του Ταµείου ότι ξεκίνησε η σταδιακή καταβολή σε περίπου 90.000 συνεπείς δανειολήπτες – υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού τοµέα του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το α΄ εξάµηνο του
2017.

 Υπενθυµίζουµε ότι το µέτρο της επιβράβευσης εφαρµόστηκε για 1η φορά τον Ιούνιο του 2017 επιβραβεύοντας τη συνέπεια για το β΄ εξάµηνο του 2016 και προβλέπει τη µείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων των συνεπών δανειοληπτών του Ταµείου σε ποσοστό 1% µεσοσταθµικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών για χρονική διάρκεια 12 µηνών.

Το µέτρο θα επαναλαµβάνεται ανά εξάµηνο.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 Επισηµαίνεται, επίσης, ότι κατ΄ εφαρµογή της υπ. αρ. 3626/8/26-10-2017 απόφασης του ∆.Σ. του Ταµείου, στο µέτρο της επιβράβευσης εντάσσονται, εφεξής, και οι συνεπείς δανειολήπτες τιτλοποιηµένων δανείων.

 Παρακαλούνται οι δανειολήπτες του Ταµείου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισµό του «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν µέχρι σήµερα γνωστοποιήσει τον IBAN αριθµού λογαριασµού τους, ατοµικού ή κοινού, που τηρούν σε Τραπεζικό Ίδρυµα της χώρας, όπως προβούν άµεσα στη γνωστοποίηση αυτού µέσω του συνδέσµου «e-Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του Ταµείου (www.tpd.gr).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 Η διαδικασία απόδοσης του ποσού της επιβράβευσης στους τραπεζικούς λογαριασµούς των ως άνω δικαιούχων θα γίνεται κατά στάδια και για όσο χρονικό διάστηµα χρειαστεί, µέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούµενων ελέγχων.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});