Η Εργατολόγος απαντά: Πώς θα κάνετε αίτηση για ΕΟΘ – Όλα όσα προβλέπει ο νέος νόμος για τις Βαθμολογικές προαγωγές

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Γράφει η Αμάντα Σκαπέτη, Εργατολόγος – εξειδικευμένη σε στρατιωτικά θέματα

Η δημοσίευση του Νόμου 4494/2017 (Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών) φέρνει μία σημαντική τροποποίηση σε στελέχη των ΕΔ και συγκεκριμένα με το άρθρο 37 με το οποίο τροποποιεί διατάξεις σταδιοδρομικής φύσης και συγκεκεριμένα:

Δίνει το δικαίωμα και στους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από ΑΣΣΥ (ΣΜΥ-ΣΥΔ-ΣΤΥΑ-ΣΜΥΝ) καθώς και αυτούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015, να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Για τους ανωτέρω αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.

Αυτό το ψήφισμα έρχεται να διορθώσει μία αδικία ετών, καθόσον δίνει τη δυνατότητα και στους Αξκούς που προέρχονται από ΑΣΣΥ τάξεων 1990, 1991 και 1992, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 25ετία την 31.12.2015, να υπαχθούν όσον αφορά τη σταδιοδρομική τους εξέλιξη, στις ευνοικότερες διατάξεις του ν. 2439/1996.

Ουσιαστικά επεκτείνεται το όριο που είχε καθορισθεί κατά την εφαρμογή του ν. 38883/2010 (Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων) σύμφωνα με το οποίο, για τα στελέχη των ΕΔ που μέχρι την 31.12.2012 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α`).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Η συγκεκριμένη διάταξη διαφοροποιούσε δυσμενώς τη σταδιοδρομία μεταξύ στελεχών της ίδιας προέλευσης έχοντας διαφορά μόνο ενός ή δύο ετών.

Συγκριτικά αξίζει να αναφέρουμε τις διαφορές στον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό σύμφωνα με τους προαναφερθέντες νόμου:

Επιπρόσθετα ο ν. 4494/2017 δίνει και ένα καινούριο πλεονέκτημα, καθόσον δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα στα στελέχη που έχουν αποστρατευθεί τίθενται ή παραμένουν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), εφόσον το επιθυμούν, και είναι αξιωματικοί μέχρι του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των άλλων κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατά ξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 και συγκεκριμένα:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

  Οι επιθυμούντες να τεθούν ή να παραμείνουν ΕΟΘ υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οικεία Μονάδα:

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων οι προερχόμενοι κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, πλην των αποστρατευόμενων για λόγους υγείας, και έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους,

Το πρώτο δεκαήμερο του τελευταίου διμήνου στο οποίο συμπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία οι προερχόμενοι έχοντας ήδη τεθεί ΕΟΘ, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α´ της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2439/1996, πρόκειται να αποστρατευθούν λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου έτους της ηλικίας τους.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ακολούθως η οικεία Μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί και απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

Ακολούθως, η εν λόγω Διεύθυνση υποβάλλει αμέσως τις αιτήσεις συνοδευόμενες από τους ατομικούς φακέλους των αιτούντων στη Γραμματεία του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή του ΣΑΓΕ, κατά περίπτωση, προκειμένου το αρμόδιο Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικώς, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, συγκαλούμενο το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης των αιτήσεων στην οικεία Γραμματεία.

Το αρμόδιο  Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ατομικού  φακέλου του αξιωματικού.

Η γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας  γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν της σχετικής γνωμοδότησης.

Οι αιτούντες την υπαγωγή τους στο παρόν άρθρο αξιωματικοί παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους, χωρίς να δικαιούνται προαγωγή λόγω αποστρατείας.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Εάν απορριφθεί η αίτησή τους, αυτοί αποστρατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2439/1996, με την επιφύλαξη και των διατάξεων του άρθρου 20 του ίδιου νόμου.

Αν γίνει δεκτή η αίτησή τους, τίθενται ή παραμένουν, κατά περίπτωση, ΕΟΘ από την ημερομηνία κατά την οποία  κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1, ή από την ημερομηνία  συμπλήρωσης της τριακοντα πενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης β΄της ίδιας παραγράφου και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Η ανωτέρω δυνατότητα δύναται να αξιολογηθεί από τα στελέχη των ΕΔ και δεδομένης και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης καθώς και των εξατομικευμένων οικογενειακών υποχρεώσεων των στελεχών μπορεί να αποδειχθεί «σωτήρια» και να προσφέρει ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο στις οικογένειες μέχρι και 5 επιπλέον έτη, δηλαδή η παραμονή μπορεί να προσφέρει και μία επιπλέον ανάσα σε μία «μη επιθυμητή» αποστρατεία και να παρατείνει τον επαγγελματικό βίο των στελεχών κατά κάποια έτη, με κίνητρο την προσφορά στην υπηρεσία και την οικογενειακή ολοκλήρωση.

Βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι, αυτή η ευνοική ρύθμιση αφήνει εκτός, στελέχη με παρόμοια προέλευση και μικρή διαφορά στα έτη αποφοίτησης (1 έως 2 έτη), όπως για παράδειγμα απόφοιτοι ΑΣΣΥ τάξεως 1993 καθώς επίσης δεν γίνεται καμία πρόβλεψη από το νομοθέτη για απόφοιτους ΑΣΕΙ που πληρούν αντίστοιχα προσόντα (όπως για παράδειγμα απόφοιτοι ΑΣΕΙ τάξεως 1994 κλπ.)

Δικηγορικό Γραφείο
     Αδαμαντία Σκαπέτη & Συνεργάτες
Llm Εργατικού Δικαίου Νομικής Αθηνών
Λ.Μεσογείων  αρ.167 τ.κ:115-25 Αθήνα
       Τηλ: 210 6779603 /211 1832498(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Συνεργασία Armyvoice.gr με την ομάδα της Εργατολόγου Αμάντας Σκαπέτη

Η κυρία Σκαρπέτη είναι ιδιαίτερα γνωστή στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς έχει φέρει εις πέρας πολλές υποθέσεις επ’ ωφελεία των στελεχών, ιδιαίτερα των χαμηλόβαθμων.

Προσφέρθηκε με χαρά να απαντά σε θέματα που απασχολούν τα στελέχη, με βάση τα ερωτήματα που θα στέλνουν στην φόρμα επικοινωνίας.

Τόσο η γνωστή εργατολόγος όσο και οι συνεργάτες της με υπευθυνότητα και σεβασμό στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δίνουν τις συμβουλές τους στα καίρια θέματα που σας απασχολούν.

Το Δικηγορικό γραφείο Αδαμαντία Σκαπέτη & Συνεργάτες ιδρύθηκε το έτος 2011, από τη Δικηγόρο Αθηνών και Εργατολόγο, Αδαμαντία Α. Σκαπέτη, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της ΕΔΕΚΑ (Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Ασφάλισης).

Στελεχώθηκε από μαχητικούς, επιστημονικά καταρτισμένους κι έμπειρους Συνεργάτες, παρέχοντας, κυρίως με εντιμότητα, συνέπεια, αξιοπιστία, και αποτελεσματικότητα, υψηλού επιπέδου Νομικές Υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στη σύγχρονη δυσμενή οικονομική συγκυρία που διάγει η χώρα μας.

Δείτε την ομάδα της  Εργατολόγου κ. Αδαμαντίας Α. Σκαπέτη

Η συνεργασία τους με συμβολαιογράφους, δικαστικούς γραφολόγους, λογιστές, οικονομολόγους μηχανικούς, πραγματογνώμονες και δικαστικούς επιμελητές, τους  παρέχει τη δυνατότητα να στέκονται στο πλευρό των εντολέων τους, εκπροσωπώντας τους, με επιτυχία τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Εκπτωτική προσφορά αποκλειστικά για το κοινό του Armyvoice.grΣτείλτε ερωτήματα προς την κ. Αμάντα Σκαπέτη συμπληρώνοντας αυτή την φόρμα[contact-form]


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});