Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ; Πλήρη και τεκμηριωμένη πρόταση με τα αιτήματα των ΕΜΘ παρουσίασε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ. Θα ακουστούν στη Βουλή;


Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Τι ζητούν οι ΕΜΘ!  Νέα παρέμβαση! Η Βουλή ακούει;

1.Αρση της αδικίας με την επιπλέον κράτηση 2% υπερ ΕΛΟΑΣ έπειτα από την εφαρμογής της υπουργ. απόφασης  Φ.952/3/129101/Σ.649/5-4-2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ με την οποία  έγινε δεκτή Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του ΝΣΚ, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής πρόσθετης εισφοράς 2% από τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που είχαν καταταγεί μέχρι την 31-12-1992 και αφορά στο διάστημα που υπηρετούσαν ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης.

Η εφαρμογή της Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ  299/2008 από τον Απρίλιο του  2013 και μετά συνιστά διάκριση και κατάφορη αδικία  διότι οι ΕΜΘ κατά το διάστημα που υπηρετούσαν σαν ΟΠΥ κατέβαλλαν κανονικά τις εισφορές όπως και οι υπόλοιπες κατηγορίες στρατιωτικών(4%) , που προβλέπονταν από το βαθμό τους υπέρ ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΑ-ΕΛΟΑΝ( όπως φαίνεται από τα φύλλα μισθοδοσίας, βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών κ.λ.π) και τώρα τα ταμεία τις χαρακτηρίζουν κοινωνικούς πόρους, χωρίς κανένα νομικό έρεισμα και απαιτούν-παρακρατούν επιπρόσθετη κράτηση 2%, πραξη εντελως αντισυνταγματικη.

Δεν έχει κριθεί από καμία δικαστική απόφαση, πέραν της αριθμ. 299/2008 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, ότι η ορθή ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 7 του ν. 3257/2004, όπως τροποποίησε το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 2936/2001, συνίσταται ότι η εννοούμενη φράση «κατέβαλαν την ως άνω κράτηση..», αφορά την κράτηση του 2% του άρθρου 10 παρ. 4 του ν.δ 398/1974 και όχι την κράτηση του 4% του άρθρου 14 του ίδιου Ν.Δ.

Ήδη συνάδελφοι μέλη του συλλόγου  μας έχουν ασκήσει αγωγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων η οποία εκκρεμεί, με την οποία ζήτησαν την παρακρατηθείσα εισφορά ύψους 2% που κατέβαλαν κατά την λήψη του εφάπαξ τους.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Συνεπώς, το νομικό υπόβαθρο των αναζητηθεισών εισφορών μας, τις οποίες δήθεν υποχρεούμασταν να καταβάλουμε είναι αμφίβολο κατ’ εμάς, ενώ θεωρούμε σε κάθε περίπτωση ότι με την κράτηση ύψους 4% που έχουν υποστεί οι καταβαλλόμενες αποδοχές μας, δεν υποχρεούμαστε πλέον να καταβάλουμε την πρόσθετη κράτηση του 2%.

Απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση με την παρακάτω τροπολογία « Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής:
 « Αντικαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής:

«Oι Εθελοντές και οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας του Ν.1848/1989(ΦΕΚ 112 Α)που είχαν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την 31-12-2012 καθίστανται από την κατάταξή τους σε αυτές  μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των Ταμείων Αλληλοβοήθειας των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα παραπάνω ταμεία χωρίς την καταβολή  καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.»

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

και
 «Αντικαθίσταται η παρ. 3 άρθρου 15 του Ν.2936/2001,
«Oι Εθελοντές και οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας του Ν.1848/1989(ΦΕΚ 112 Α)που είχαν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1-1-1993 καθίστανται από την κατάταξή τους σε αυτές  μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των Ταμείων Αλληλοβοήθειας των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα ταμεία χωρίς καμία καταβολή πρόσθετης κράτησης,, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.»

Σημ. Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση δεν έχει καμιά δημοσιοοικονομική επιβάρυνση ,μιάς και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοήθειας, για τον ίδιο χρόνο ασφάλισης έχουν λάβει την αναλογούσα εισφορά(4%)από την μισθοδοσία των ΕΜΘ.

    2. Όλοι οι  Εθελοντές Μακράς Θητείας , είχαμε καταταχθεί αρχικά ως Ο.Π.Υ και ακολούθως ως Εθελοντές μακράς θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την 31-12-1992 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 1513/1985, οι αποδοχές που λαμβάναμε υπόκειντο στις ίδιες κρατήσεις που προβλέπονταν για τους μόνιμους υπαξιωματικούς.(στη διάθεσή σας  βεβαιώσεις  από το Κεντρικό Ταμείο Στρατού, όπως επίσης είναι στή διάθεσή σας όλα τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα όπου εμφαίνεται ότι είχαμε τις προβλεπόμενες  κρατήσεις υπερ Μετοχικών Ταμείων παράλληλα με τις κρατήσεις ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ)Με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 2936/2001, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3257/2004, κατέστημεν μέτοχοι μεταξύ άλλων των Μετοχικών Ταμείων, ενώ ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη μας μέχρι την δημοσίευση του ως άνω νόμου αναγνωρίστηκε ως χρόνος μετοχικής σχέσης χωρίς καμία καταβολή πρόσθετης κράτησης»

Realshave.gr

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

   Από της κατάταξης μας έως και την αποστρατεία μας παρακρατείτο από τον μισθό μας (βασικός μισθός, ευδοκίμου παραμονής, πολυετούς υπηρεσίας και εξομάλυνσης) η κράτηση 4% σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν.δ 398/1974 και 15 παρ. 1 του ν. 1515/1985, όμοια της αντίστοιχης κράτησης στην οποία υπόκειντο η μισθοδοσία των υπαξιωματικών των παραγωγικών σχολών Δυνάμει δε της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3257/2004, ο χρόνος κατά τον οποίο ασφαλιζόμασταν ως προς την κύρια και την επικουρική μας σύνταξη στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ αντίστοιχα, θεωρήθηκε χρόνος μετοχικής σχέσης και προς τούτο, κατά την συνταξιοδότηση μας, λάβαμε μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία, που αντιστοιχούσε στο σύνολο της στρατιωτικής μας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του ως άνω αρχικού διαστήματος (ως Ο.Π.Υ ή Ε.Π.Υ).

     Επισημαίνουμε ότι μέχρι την κατάταξη μας ως Ε.Μ.Θ, οι αποδοχές μας υπόκειντο σε κρατήσεις υπέρ κύριας και επικουρικής συντάξεως στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ και ΕΤΕΑΜ, συνολικού ποσοστού 14,25% και 6% αντίστοιχα. Κατόπιν της δημοσίευσης του άρθρου 21 παρ. 1 και 4 του ν. 3865/2010, προβλέφθηκε η αναγνώριση του χρόνου που χώρισε στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ των ΕΜΘ, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο και η  μεταφορά στο Δημόσιο των αντίστοιχων εισφορών που έχουν καταβληθεί για τον κλάδο κύριας σύνταξης. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η συνταξιοδότηση μας δεν ελάμβανε χώρα με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, αλλά με πράξη αναγνώρισης του χρόνου που διανύθηκε στο ΙΚΑ και μεταφοράς των εισφορών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μας ως Ο.Π.Υ, στο Γ.Λ.Κ., όπως και πράγματι συνέβη.
Πλην όμως, ενώ οι εισφορές για την κύρια σύνταξη αποδόθηκαν στο Γ.Λ.Κ, και μας καταβλήθηκε «ενιαία» κύρια σύνταξη (και όχι με βάση την διαδοχική ασφάλιση», οι αντίστοιχες εισφορές υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ), μεταφέρθηκαν υπέρ των Μετοχικών Ταμείων μας με την 27135/0092 οδηγία του ΓΛΚ της 16 Φεβρ.2011, χωρίς να μας αποδοθούν, είτε με την μορφή της επιστροφής αυτών, είτε με τη μορφή ενδεχομένως κάποιου πρόσθετου μερίσματος. Τούτο διότι, ήδη όλοι εμείς είχαμε καταστεί μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων, με τις διατάξεις του ν. 2936/2001 και κυρίως ήδη από την αρχή της στρατιωτικής μας θητείας, καταβάλλαμε τις προβλεπόμενες από το νόμο εισφορές προς τα Μετοχικά Ταμεία και ως εκ τούτου, είχαμε εκπληρώσει τις «ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις» ως προς το μέρισμα που επρόκειτο να λάβουμε.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

     Καθίσταται δηλαδή σαφές, ότι η μεταφορά των εισφορών μας, επί πενταετίας, του κλάδου ΕΤΕΑΜ προς τα Μετοχικά Ταμεία, παρόλο που τα Μετοχικά Ταμεία ΔΕΝ προσφέρουν επικουρική σύνταξη αλλά μερίσματα τα οποία επ’ουδενί δεν είναι επικουρική σύνταξη, ουδόλως έχουν έως σήμερα χρησιμοποιηθεί, προς όφελος μας ή μας έχουν αποδοθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα Μετοχικά Ταμεία, χωρίς να έχουν συμβάλει ουδόλως στην διαμόρφωση του μερίσματος μας ή στην αύξηση αυτού.

     Επισημαίνουμε δε ότι όπως χαρακτηριστικά, αναφέρει η αριθμ. 29/19.4.2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ, σε περίπτωση μόνο, που ο χρόνος ασφάλισης μας στο ΕΤΕΑΜ, έχει υπολογιστεί ως συντάξιμος στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης από τα Μετοχικά Ταμεία, τότε μόνο δεν αναζητούνται οι εισφορές. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος χρόνος ασφάλισης μας στο ΕΤΕΑΜ, ελήφθη υπόψη από τα Μετοχικά Ταμεία, όχι στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης, αλλά με βάση την πραγματική μετοχική σχέση που έχουμε δυνάμει των διατάξεων αρχικά του ν. 1513/1985 και ακολούθως  του ν. 2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3257/2004.
   Συνεπώς, δεν προκύπτει από καμία διάταξη νόμου, ο λόγος για τον οποίο πρέπει οι συγκεκριμένες αποδοθείσες εισφορές μας, να εξακολουθούν να βρίσκονται στα Μετοχικά Ταμεία  και να μην μας αποδίδονται, αφού δεν «χρησίμευσαν» στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης.   

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

     Για τους ως άνω λόγους και κατόπιν των ανωτέρω, απαιτείται  να μας αποδοθούν οι  ασφαλιστικές εισφορές που έχουμε καταβάλλει υπέρ του ΕΤΕΑΜ (επικουρική ασφάλιση), δεδομένου ότι αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη για τον κανονισμό του μερίσματος μας από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού,Αεροπορίας και Ναυτικού και οπωσδήποτε για  την νομοθετική επίλυση του θέματος, απαιτείται η νομοθέτηση της παρακάτω τροπολογίας: «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.»
Σημ. Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση δεν έχει καμιά δημοσιοοικονομική επιβάρυνση μιας και τα χρήματα που πρέπει να επιστραφούν έχουν εσφαλμένα μεταφερθεί από το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ στα Μετοχικά Ταμεία ,τα οποία για τον ιδιο χρόνο ασφάλισης έχουν λάβει (παρακρατήσει)τις αναλογούσες εισφορές από την μισθοδοσία των ΕΜΘ.

   3. Επί του άρθρου 2 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας προτείνει την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Ανθλγου στους ε.α Ανθστες ΕΜΘ οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 1 μήνα παραμονής στο βαθμό του Ανθστη, με νομοθετική ρύθμιση για την τροποποίηση του Ν.1848/1989(Α 112) και αναδρομική ισχύ από την έναρξη του.
Σημ. Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση δεν έχει καμιά δημοσιοοικονομική επιβάρυνση.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας ευελπιστεί ότι επιτέλους θα δοθεί λύση στα δίκαια αιτήματα των ε.α ΕΜΘ

Για το Δ.Σ

Παναγιωτου Δημήτριος                                                           Καραγιάννης Χαράλαμπος
   Πρόεδρος                                                                                         Γραμματέας
                         


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});