Κρίσεις 2017: Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες με τις Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωµατικών Όπλων και Σωµάτων Στρατού Ξηράς


Κρίσεις 2017: Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Οι προαγόµενοι κατ’ εκλογή µε το παραπάνω Π∆ Αξκοί, να γραφούν στην επετηρίδα µετά τους τώρα υπηρετούντες οµοιοβάθµους τους.

Realshave.gr


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});