Μετατάξεις για Ανθυπασπιστές, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ και απόφοιτους ΑΣΣΥ - ΟΛΗ η προκήρυξη

Προκήρυξη για τις Μετατάξεις που αφορούν Ανθυπασπιστές, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ και απόφοιτους ΑΣΣΥ ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ - Δείτε τις προϋποθέσεις


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, ΑΣΣΥ

Τη µετάταξη, για το έτος 2017 Μονίµων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωµατικών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου Α.Ε.Ι. ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώµα των Αξιωµατικών µε ειδικότητα Αξιωµατικού για την κάλυψη πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού καθώς και τη µετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ),
κατόχων πτυχίων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώµα των Μονίµων Υπαξιωµατικών για την κάλυψη δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων του βαθµού τον οποίο φέρουν.


 2. Ο όρος «ενδιαφερόµενος» και οι προσδιοριστικοί όροι προς
αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.

 3. Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα σύµφωνα µε την παράγραφο 1ιστ, του άρθρου 1, του (β) σχετικού και την παράγραφο 1α του άρθρου 2 του (α) οµοίου νοούνται, τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού Τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «Α.Ε.Ι.».

 4. Ο Τεχνολογικός τοµέας σύµφωνα µε την παράγραφο 2β του άρθρου 1 του (γ) σχετικού περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».


5. Ο αριθµός των θέσεων µετάταξης, η κατανοµή τους σε Σώµατα του Στρατού Ξηράς, καθώς και τα απαραίτητα πτυχία καθορίζονται όπως παρακάτω:
 α. Για την µετάταξη Μόνιµων Ανθστών-Υπξκών αποφοίτων ΑΣΣΥ, στο Σώµα των Αξιωµατικών, κατανέµονται πέντε (5)
Νοµοθετηµένων Οργανικών Θέσεων (ΝΟΘ) Ανθυπολοχαγών στα Σώµατα
Τεχνικό, Υγειονοµικό, Οικονοµικό ,Έρευνας Πληροφορικής ως εξής:

 (1) Τεχνικό Σώµα

 Μία (1) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού, του Ε.Μ.Π. ή αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(2) Υγειονοµικό Σώµα

 ∆ύο (2) θέσεις µε την ειδικότητα Νηπιαγωγού, για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Νηπιαγωγού, Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(3) Οικονοµικό Σώµα

 Μία (1) θέση Οικονοµικού για τη κάλυψη της
οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Οικονοµικών ή Οικονοµικών
Επιστηµών ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

 (4) Σώµα Έρευνας Πληροφορικής

 Μία (1) θέση Αναλυτή Προγραµµατιστή Η/Υ για
τη κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή
ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

β. ∆ώδεκα (12) ΝΟΘ Μον. Υπαξιωµατικών οι οποίες θα καλυφθούν µε µετάταξη ΕΜΘ-ΕΠΟΠ, στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού και στα Σώµατα Εφοδιασµού Μεταφορών και Γεωγραφικού, όπως παρακάτω:

(1) Όπλο Αεροπορίας Στρατού

 ∆ύο (2) θέσεις Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας
για τη κάλυψη των οποίων απαιτείται:
 (α) Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.
 (β) Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής
γλώσσας τουλάχιστον Β΄ βαθµίδας (Γ1/C1).
 (γ) Ιατρικό πιστοποιητικό από το Κέντρο
Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Β» του Π∆ 11/2014.

 (2) Σώµα Εφοδιασµού Μεταφορών

 (α) Τρείς θέσεις (3) Τεχνολόγου Τροφίµων
για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Τ.Ε.Ι. Τµήµατος
Τεχνολογίας Τροφίµων ή πτυχίο Α.Ε.Ι. Επιστήµης και Τεχνολογίας τροφίµων του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων
σπουδών αλλοδαπής

(β) Τρείς θέσεις (3) Τεχνολόγου
Πετρελαιολιπαντικών για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου
Τ.Ε.Ι. Τµήµατος Τεχνολογίας Πετρελαίου ή πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανικού Τεχνολογίας
και Φυσικού Αερίου του Ε.Μ.Π. ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών
αλλοδαπής.
 (γ) Μία (1) θέση ειδικότητας Χηµικού για
την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Χηµικού Σχολής
Θετικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου ή ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου
σπουδών αλλοδαπής.
 (δ) ∆ύο (2) θέσεις ειδικότητας Χηµικού
Μηχανικού, για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Χηµικού
Μηχανικού του Ε.Μ.Π. ή αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. ή
ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(3) Σώµα Γεωγραφικού

 Μία (1) θέση Τοπογράφου Γεωγραφικού για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου του Ε.Μ.Π.-Α.Π.Θ. ή αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχίο Τµήµατος Γεωγραφίας Α.Ε.Ι. ή
Τµήµατος Τ.Ε.Ι. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή ισότιµων αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.
 6. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης µετάταξης έχουν:
 α. Οι Μόνιµοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από ΑΣΣΥ, έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον
πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την ονοµασία τους ως Υπαξιωµατικοί
και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών
αλλοδαπής.

β. Οι ΕΜΘ οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας και έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού τοµέα ή είναι κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

 γ. Οι ΕΠΟΠ που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού τοµέα ή είναι κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.
 7. Για την αξιολόγηση της αίτησης µετάταξης λαµβάνονται υπόψη
τα παρακάτω κριτήρια:
 α. Το αντικείµενο και ο βαθµός του υποβληθέντος πτυχίου,
το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψης θέσης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ