Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας: Επαναχορηγεί δάνεια! Δείτε όρους και προϋποθέσεις

Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας: Επαναχορηγεί δάνεια! Δείτε όρους και προϋποθέσεις για την αίτηση που μπορούν να κάνουν οι μερισματούχοι
Τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

Σας γνωρίζουμε, ότι το ΔΣ/ΜΤΑ κατά την υπ’ αρίθμ. 33/26-10-2017 συνεδρίασή του, αποφάσισε την επαναχορήγηση δανείων στους μερισματούχους του Ταμείου, με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις.

                     α. Την χορήγηση δανείων ως ο κατωτέρω πίνακας:Αναφορικά με τα δάνεια των μερισματούχων η μηνιαία δόση του χορηγούμενου δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το 30% του μηνιαίου πληρωτέου μερίσματος (χωρίς συνυπολογισμό ΕΚΟΕΜΑ).

                    β. Αναφορικά με τους όρους  – προϋποθέσεις χορήγησης δανείων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμ. 03/22-01-2014 και 21/08-10-2014 ΑΔΣ/ΜΤΑ  και επιπρόσθετα το Χ.Ο θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι:

 «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω υπευθύνως ότι:

           – ουδέποτε πρόκειται να αμφισβητήσω το δάνειο/διευκόλυνση – παροχή που έλαβα από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Ασφαλιστικό Φορέα με την επωνυμία “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ” ούτε και το ύψος και τον αριθμό των δόσεων της αποπληρωμής του.


                      – ουδέποτε πρόκειται να αιτηθώ την υπαγωγή του δανείου/διευκόλυνσης – παροχής που έλαβα από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  – Ασφαλιστικό Φορέα με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» (ΜΤΑ) στις διατάξεις του Ν.3869/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το οποίο αποδέχομαι, συμφωνώ και  αναγνωρίζω ρητώς και ανεκκλήτως ότι δεν υπάγεται στις διατάξεις του άνω Νόμου.

                       – Δηλώνω υπευθύνως ότι δεν έχω ληξιπρόθεσμη/ες οφειλή/ες προς Τραπεζικά/ ή  και άλλα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα είτε από καταναλωτικό δάνειο είτε/ και από επιχειρηματικό δάνειο είτε/ και από χορήγηση πιστωτικής κάρτας.

                    – Η παρούσα, μετά την υπογραφή της, προσαρτάται στο Χρεωστικό Ομόλογο ΜΤΑ υπ’ αρίθμ. ………………../ ……. – …… – 2017, που αφορά στο ληφθέν από εμένα δάνειο/διευκόλυνση ποσού ……………ΕΥΡΩ».

        γ. Τα χορηγούμενα στους  μερισματούχους του Ταμείου δάνεια Θα βαρύνονται με εφ’ άπαξ ασφάλιστρο 0,5% επί του κεφαλαίου, ώστε το Ταμείο να διασφαλίσει τα συμφέροντα του στις περιπτώσεις που καθίσταται αδύνατη η αποπληρωμή τους.