Επίδομα αναπηρίας και κινδύνου: Παράταση με τροπολογία - Τι θα γίνει με τα νυχτερινά

Επίδομα αναπηρίας και κινδύνου: Παράταση εφαρμογής με τροπολογία - Τι θα γίνει με τα νυχτερινά για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Επίδομα αναπηρίας και κινδύνου: Παράταση με τροπολογία - Τι θα γίνει με τα νυχτερινά


Παράταση για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τους όρους και της προϋποθέσεις εφαρμογής του επιδόματος αναπηρίας και κινδύνου, δόθηκε με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Η τροπολογία παρατείνει μέχρι τον Μάρτιο την προθεσμία για την έκδοση της ΚΥΑ για το επίδομα αναπηρίας και κινδύνου, αλλά δεν αναφέρει κάτι για τη νυχτερινή αποζημίωση, των 2,77 ευρώ ανά ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι στο νόμο 4472/2017 αναφέρει σχετικά με τη νυχτερινή αποζημίωση στην παράγραφο Δ του άρθρου 127:Δ β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού


Η παράταση μέχρι τέλος Μαρτίου δόθηκε για το ακόλουθο επίδομα:

ΣΤ. Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.


Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα.