Ασφαλιστικό: Στρατηγός θέτει τρια καυτά ερωτήματα προς τον ΥΕΘΑ

Ασφαλιστικό / συνταδιοδοτικό στρατιωτικών: Στρατηγός ε.α. θέτει τρία καυτά ερωτήματα προς τον ΥΕΘΑ - Θα πάρει απάντηση;


                                                                                         

1.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 3 του νόμου 4387/16 ( νόμος Κατρούγκαλου) το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους στον Ε.Φ.Κ.Α.

2 Σύμφωνα με το άρθρο 76 του ίδιου νόμου << Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,υπάγονται υποχρεωτικά όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας    ασφάλισης ........>> 

3 Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 2084/92 που έχει τίτλο <<χαρακτήρας κοινωνικής ασφάλισης >>  << Η ασφάλιση στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο είναι υποχρεωτική και καταλαμβάνει τα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους >>. 
              
4 Επίσης στο άρθρο 32 παρ 1 του ως άνω νόμου προβλέπονται τα εξής: << Η συνολική εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη σε φορείς επικουρικής ασφάλισης ,που ασφαλίζουν μισθωτούς ορίζεται σε ποσοστό 6%, βαρύνει κατά 1/2 τον ασφαλισμένο και κατά 1/2 τον εργοδότη και υπολογίζεται επί  των πάσης φύσεως αποδοχών ................                           


Στην παραπάνω εισφορά υπόκειται και το Δημόσιο ως εργοδότης.               

Σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων του ενός φορέων επικουρικής ασφάλισης η υποχρέωση του εργοδότη για εισφορά υφίσταται μόνο για τον ένα φορέα.>>

5 Τέλος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγράφονται τα ακόλουθα: <<Το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί τον κύριο άξονα του Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. Η λειτουργία του όπως έχει διαμορφωθεί ιστορικά από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα ,επιδιώκει την κάλυψη των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι ,χορηγώντας παροχές και υπηρεσίες που αναπληρώνουν τη μείωση ή την απώλεια εισοδήματος από απασχόληση. Πρόκειται για ένα σύστημα κύριας και επικουρικής δημόσιας ασφάλισης, το οποίο λειτουργεί με βάση αυτόνομους ασφαλιστικούς φορείς.>>                                 


6 Από τα παραπάνω (αλλά και από πλήθος άλλων νομικών διατάξεων ) προκύπτει με σαφήνεια  ότι: 
  • α. Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί ΣΥΣΤΗΜΑ 
  • β, Αποτελείται από ΔΥΟ φορείς. Ένα φορέα ΚΥΡΙΑΣ και ένα φορέα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ασφάλισης.
  • γ. Η ασφάλιση στους ως άνω φορείς είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους όσους εντάσσονται στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 
  • δ. Νομική διάταξη που να επιτρέπει σε κάποια κατηγορία προσωπικού την ασφάλιση σε έναν εκ των δύο ως  άνω φορέων ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ.  
  • ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΗ με ένα φορέα δεν νοείται. 
  •  στ. Τέλος το Δημόσιο ως εργοδότης έχει όλες τις υποχρεώσεις και υπόκειται στις κυρώσεις που ισχύουν για τους ιδιώτες εργοδότες.                                                                                


7. Τα ερωτήματα που τίθενται ύστερα από τα παραπάνω είναι:                     

  • α. Σε ποιο κλάδο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) ασφαλίζεται ο στρατιωτικός που κατατάσσεται σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις;   Είναι ή όχι, σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου 4387/16, υποχρεωτική η ασφάλιση σε κλάδο του ΕΤΕΑΕΠ όσων ασφαλίζονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για κύρια σύνταξη;  Ποιος λόγος επιτρέπει ή μάλλον επιβάλλει την εξαίρεση του εν λόγω από την ασφάλισή του σε κλάδο του ΕΤΕΑΕΠ;    Ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ αποτελούν σήμερα τους δύο φορείς του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης;   Υπάρχουν μήπως και άλλοι;   Αν ναι ποιοι;            
  • β. Για ποιους λόγους τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την ισχύ του νόμου 4387/16 υπάγονταν σε ιδιαίτερο ασφαλιστικό καθεστώς;   Εξέλειπαν οι λόγοι αυτοί σήμερα;  Αν ναι πότε και πώς; Μήπως αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ουδέποτε εντάχθηκαν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης καθόσον ποτέ δεν ασφαλίστηκαν σε φορέα επικουρικής ασφάλισης;                                                  
  • γ. Το αναμφισβήτητο γεγονός ότι ουδέποτε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ασφαλίστηκαν σε φορέα επικουρικής ασφάλισης αποτελεί συνειδητή επιλογή της πολιτείας  ή οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή παράλειψη της πολιτείας;  

 8. Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να απευθυνθούν και να απαντηθούν πρωτίστως από τον Υπουργό Εθνικής  Αμύνης και δευτερευόντως από τους τομείς άμυνας της μείζονος και ελάσσονος  αντιπολίτευσης. Γνωρίζοντας τη βαρύτητα που έχει η υποβολή τέτοιων ερωτημάτων στους παραπάνω θεσμούς από ένα μέλος ενός κλάδου σε σχέση με αυτή της υποβολής τους από το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τον κλάδο,απευθύνω την παρέμβασή μου αυτή στην  Ε.Α.Α.Σ..και απαιτώ,καθόσον τυγχάνω μέλος της,να επιληφθεί του θέματος και να υποβάλει τα σχετικά ερωτήματα.

9. Τη άποψη-θέση-προτασή μου, για το θέμα αυτό, έχω υποβάλει στην ΕΑΑΣ  με προηγούμενη παρέμβασή μου και συνοπτικά συνίσταται στο ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έπρεπε να υπαχθούν στις διατάξεις του νομου 4687/16 (την επισυνάπτω στο διαβιβαστικό της παρούσης,μολονότι είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της).Αν κρίνω  από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ΕΑΑΣ ουδέν έπραξε ,καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ή διαφωνεί με τη θέση μου ή έχει ήδη πάρει σχετικές απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς. Σε κάθε περίπτωση όμως φρονώ ότι πρέπει να ενημερώσει σχετικά τα μέλη της,προκειμένου να διασκεδασθούν  προβληματισμοί και θέσεις σαν τη δική μου.

10. Την παρέμβασή μου αυτή ,η οποία επέχει θέση ανοιχτής επιστολής προς την ΕΑΑΣ, την κοινοποιώ σε όσο το δυνατό περισσότερους αποδέκτες, με την παράκληση να της δώσουν τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα ,προκειμένου αφ ενός μεν να ενημερωθούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ,αφ ετέρου δε να υπάρξει αντίλογος  επί του εν λόγω θέματος.       


11.Αυτονόητο τυγχάνει ότι όποιος έχει διαφορετική άποψη επί του θέματος αυτού ας τη διατυπώσει ,προκειμένου να ξεκινήσει ο σχετικός διάλογος και επί τέλους να καταλήξουμε κάπου.                                                                                                                                                                                                                                                Αθήνα 1 Νοεμβρίου 2017                                        Απόστολος Παπαδόπουλος                                                Υποστράτηγος ε.α.                            .