ΟΒΑ: Τι αλλάζει για τις προσλήψεις - ΟΛΗ η υπουργική απόφαση - ΕΓΓΡΑΦΟ

ΟΒΑ: Τι αλλαγές έρχονται στις προσλήψεις με τη νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο "Διαύγεια"

ΟΒΑ: Τι αλλάζει για τις προσλήψεις - ΟΛΗ η υπουργική απόφαση

Οι ΟΒΑ δεν ανταποκρίθηκαν στα "κελεύσματα" του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως περίμεναν τα στελέχη του και οι διαγωνισμοί για πρόσληψη οπλιτών βραχείας ανακατάταξης δεν ήταν επιτυχείς.

Παρά την κρίση, η νεολαία δεν ανταποκρίθηκε και τα Γενικά Επιτελεία χρειάστηκε να επαναπροκηρύξουν τους διαγωνισμούς δυο και τρεις φορές μέχρι να βρουν άτομα πρόθυμα να καταταγούν.

Έτσι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε αλλαγές με τη νέα υπουργική απόφαση, ελπίζοντας να προσελκύσει περισσότερο κόσμο για να καλύψει τις ανάγκες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο μισθός των ΟΒΑΣυμφωνα με την απόφαση οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυμούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα, βραχείας διάρκειας ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, πρέπει να πληρούν σωρευτικά, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, τα εξής προσόντα και προϋποθέσεις:


 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Να μην έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
 • Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
 • Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 μ.).
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ως άνω αδικήματα.

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία. 
 • Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 • Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους σχετική διαδικασία.
 • Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά. ι. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας. ια. Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) ή Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).
 • Να έχουν μία από τις ειδικότητες των οπλιτών θητείας των Γενικών ΕπιτελείωνΔικαιολογητικά - προθεσμία υποβολής


Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν:

Το χρονικό διάστημα, σε έτη, που επιθυμούν να διαρκέσει η ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, καθώς και τις περιοχές, σε Μονάδες των οποίων επιθυμούν να υπηρετήσουν, χωρίς αυτές να αποτελούν δέσμευση για την τοποθέτησή τους.

Ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη από εισαγγελική αρχή για τις αξιόποινες πράξεις, και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. Επίσης, με την ίδια αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδοτούν τη Διεύθυνση Στρατολογικού του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται από τους ίδιους.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς τους.

Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιπλέον απαιτείται:
α. Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού τους και ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ημερών.
β. Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.

3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, ως εξής:

 • α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, κατά το ακριβές χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον εντός του εν λόγω διαστήματος διανύεται το τελευταίο τρίμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 
 • β. Από τους εφέδρους, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ), κατά το ακριβές χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.


Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Στρατολογικού των οικείων Γενικών Επιτελείων


Διαδικασία ανακατάταξης - επανακατάταξης

Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν με πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ), εντός πέντε (5) ημερών, στη Διεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Ομοίως, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά όσων δεν πληρούν τα προσόντα - προϋποθέσεις του άρθρου 1 και επιμένουν στην κατάθεση τους, αφού τεθεί σχετική ένδειξη στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωσή τους.

Η Διεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων:

Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, καθώς και τη συνδρομή των προσόντων - προϋποθέσεων ανακατάταξης ή επανακατάταξης.

Ζητά αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για τα εγκλήματα

Μεριμνά, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού, για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των έφεδρων υποψηφίων καθώς και ενός ποσοστού 20% από τους υπεράριθμους, σε περίπτωση ύπαρξης υπεράριθμων υποψηφίων. Προς τούτο, εκδίδει σχετική διαταγή με την οποία παραπέμπονται στις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών.

Η εν λόγω διαταγή αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο κάθε Γενικού Επιτελείου, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, με δική τους ευθύνη, αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της εν λόγω εξέτασης. Αρμόδια για την εξέτασή τους είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που διαμένουν στο νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η ημερομηνία και η Μονάδα ανακατάταξης ή επανακατάταξης. Ειδικότερα: (1) Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε περίπτωση που επιτυχόντες οπλίτες απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η επανανακατάταξή τους γίνεται την καθοριζόμενη ημερομηνία επανακατάταξης των εφέδρων και, εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, γίνεται κατά τις ημερομηνίες κατάταξης της αμέσως επόμενης Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

Οι έφεδροι επανακατατάσσονται την ημερομηνία που καθορίζεται με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Εφόσον διαπιστωθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας επανακατάταξης, παρέχεται στους εφέδρους προθεσμία δύο (2) ημερών από την καθορισθείσα ημερομηνία επανακατάταξής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3421/2005 (Α' 302). η. Αποστέλλει την απόφαση της περίπτωσης στ' της παραγράφου αυτής, στις Μονάδες ή στις αρμόδιες ΣΥ, προκειμένου οι Μονάδες να χορηγήσουν Φύλλο Πορείας σε όσους από τους ανακατατασσόμενους οπλίτες τοποθετούνται σε άλλη Μονάδα και οι ΣΥ να αποστείλουν στους επανακατατασσόμενους εφέδρους σχετικό σημείωμα επανακατάταξης

Επιλογή υποψηφίων


Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προσόντα - προϋποθέσεις για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, είναι περισσότεροι από τον καθοριζόμενο σε ετήσια βάση, για κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, ανώτατο αριθμό ανακατατασσομένων και επανακατατασσομένων, σύμφωνα με την κοινή απόφαση που εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

-Tην Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), με την οποία εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση. -

Την ημερομηνία γέννησής τους. - Την ειδικότητά τους.

Κατά την ως άνω επιλογή, προτιμώνται κατά σειρά προτεραιότητας, όσοι ανήκουν σε νεότερη ΕΣΣΟ, μεταξύ δε οπλιτών της ίδιας ΕΣΣΟ προτιμώνται οι μικρότεροι σε ηλικία. Αν συμπίπτουν και οι ΕΣΣΟ και η ημερομηνία γέννησης, προτιμώνται αυτοί, που η ειδικότητα τους, κατά την κρίση του οικείου Γενικού Επιτελείου, θεωρείται περισσότερο αναγκαία.\

Η Διεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων εκδίδει πίνακα υπεράριθμων, σε σχέση με τον καθοριζόμενο αριθμό, υποψηφίων

Είναι δυνατόν, οι προαναφερόμενοι υπεράριθμοι υποψήφιοι να ανακαταταγούν ή να επανακαταταγούν εφόσον κατά το έτος κατάταξης ή επανακατάταξης προκύψουν απολύσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) της ειδικότητάς τους, και μόνο κατά το έτος αυτό.

Για την ανακατάταξη ή την επανακαταταξή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των περιπτώσεων γ', ε', στ', ζ' και η' της παρ. 2 του άρθρου 3. Ειδικά η περίπτωση γ' εφαρμόζεται εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μηνών από την τελευταία κρίση της σωματικής ικανότητας.


Επιλογή υποψηφίων για τις Ειδικές Δυνάμεις 


Για τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με σύστημα μοριοδότησης, κατόπιν αθλητικών δοκιμασιών, ως εξής:
α. Δρόμος 2 μιλίων: 10 μόρια για κάθε 10" μικρότερο χρόνο από τα 16' 36" [π.χ. για χρόνο 16’ 15" έχουμε 16' 36" - 16’ 15" = 20" (το 21" στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκάδα) Χ 10 = 20 μόρια], με μέγιστο παραδεκτό χρόνο τα 16' 36".

β. Κάμψεις: 10 μόρια για κάθε μία πέραν των 40 (π.χ. 60 - 40 = 20 Χ 10 = 200 μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 40 κάμψεις σε χρόνο 2'.

γ. Αναδιπλώσεις κορμού: 10 μόρια για κάθε μία πέραν των 50 (π.χ. 80 - 50 = 30 Χ 10 = 300 μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 50 αναδιπλώσεις σε χρόνο 2'.

δ. Έλξεις: 20 μόρια για κάθε μία πέραν των 6 (π.χ. 10-6 = 4X20 = 80 μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 6 έλξεις.

2. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται κατόπιν σχετικής διαταγής του Γενικού Επιτελείου.

Η διαταγή αυτή αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του Γενικού Επιτελείου, προς ενημέρωση των έφεδρων υποψηφίων, με δική τους ευθύνη, αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών.

Οι υποψήφιοι οπλίτες ενημερώνονται για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, με μέριμνα της Μονάδας που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους.

3. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/ΔΕΔ), συγκροτούνται επιτροπές για τη μοριοδότηση των υποψηφίων ΟΒΑ.

Μετά το πέρας των αθλητικών δοκιμασιών, συντάσσει τον πίνακα μοριοδότησης και τον διαβιβάζει στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ (ΓΕΣ/Β5). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτιμάται ο νεότερος βάσει ακριβούς ημερομηνίας γέννησης. Στη συνέχεια, το ΓΕΣ/Β5 εφαρμόζει την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 3 διαδικασία.

Παράταση ανακατάταξης - επανακατάταξης

Oι αρχικά ανακατατασσόμενοι οπλίτες και οι αρχικά επανακατατασσόμενοι έφεδροι δύνανται να ζητήσουν την παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους αντίστοιχα, μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον δεν έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία.

Για την παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Μονάδα που υπηρετούν, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη συμπλήρωση της αναληφθείσας υποχρέωσης, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν το χρονικό διάστημα, σε έτη, της παράτασης. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του οικείου Γενικού Επιτελείου, με αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας.

Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης: α. Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται με το βαθμό και την ειδικότητα που είχαν πριν από την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, αντίστοιχα.

Είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων οπλιτών, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη ή εφεδρική ή πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και νεότεροι των ομοιόβαθμων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) ή εθελοντών οπλιτών.

Διέπονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

Δικαιούνται τις άδειες απουσίας που καθορίζονται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 13 του ν. 4361/2016 (Α' 10) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όπως ισχύει κάθε φορά.

Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης για θέματα πειθαρχίας, υγειονομικής εξέτασης, ένταξης σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας ή χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης για λόγους υγείας, τήρησης και διακίνησης των ατομικών εγγράφων, χορήγησης απολυτηρίου και ένταξης στην εφεδρεία, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

3. Θέματα που αφορούν στη στολή, τα διακριτικά, τη διαμονή και τη διοικητική μέριμνα, την εκπαίδευση, τα καθήκοντα των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης, την απονομή και άλλων ειδικοτήτων ή την αλλαγή ειδικότητας, καθώς και τη χορήγηση σε αυτούς ειδών ιματισμού και υπόδησης, ρυθμίζονται με διαταγές των οικείων Γενικών Επιτελείων. Για τα θέματα που αφορούν στην έκδοση, χορήγηση, αντικατάσταση και παράδοση, κατά την απόλυση του στρατιωτικού, δελτίου ταυτότητας των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης, εφαρμόζονται οι διαταγές που διέπουν και το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.


Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας 


Υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας όσων υπηρετούν ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, εκτός από το χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων: α. Πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των είκοσι (20) ημερών για κάθε έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης.

Άδειας απουσίας μεγαλύτερης των ορίων που καθορίζονται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 13 του ν. 4361/2016 (Α' 10) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.


Απόλυση


Η απόλυση γίνεται από τις Μονάδες που υπηρετούν οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, ως εξής: α. Με την εκπλήρωση του χρονικού διαστήματος της αναληφθείσας υποχρέωσης παραμονής ή την υποβολή αίτησης διακοπής

Διαβάστε ΟΛΗ την υπουργική απόφαση

ΟΒΑ by Ioanna Iliadi on Scribd