ΜΟΜΚΑ: Τις συμβάσεις των έργων ζητάει ο Δαβάκης στη Βουλή

Με ερώτηση στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο βουλευτής Λακωνίας της ΝΔ, Θανάσης Δαβάκης ζητά αποδείξεις για το έργο και την λειτουργία της ΜΟ.Μ.ΚΑ.


ΜΟΜΚΑ: Τις συμβάσεις των έργων ζητάει ο Δαβάκης στη Βουλή


Τις συμβάσεις της ΜΟΜΚΑ και το όφελος που έφεραν στις Ένοπλες Δυνάμεις αναζητεί ο πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.


Έχουν περάσει οκτώ μήνες από τη στιγμή που, σύμφωνα με παλαιότερη απάντηση του κ. υπουργού Εθνικής Άμυνας, η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) απέκτησε πλήρη επιχειρησιακή δυνατότητα, υποστηρίζει σε δήλωσή του.

 Το χρονικό αυτό διάστημα είναι επαρκές για να γίνει μία πρώτη ουσιαστική αποτίμηση του έργου και της απόδοσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Προς αυτόν το σκοπό, καταθέσαμε σήμερα Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με την οποία ζητούμε από τον κ. υπουργό Εθνικής Άμυνας να μας αποστείλει αναλυτικά στοιχεία, έτσι όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4407/2016, για τη λειτουργία και το έργο της ΜΟ.Μ.ΚΑ. από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα.

Αναμένουμε από τον κ. Καμμένο να απαντήσει το συντομότερο δυνατόν.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Δαβάκη:

Με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του νόμου 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α’), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απέκτησε το δικαίωμα να συμπράττει στη μελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος με φορείς του δημοσίου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ίδια παράγραφος ορίζει ότι η συνεργασία πραγματοποιείται:

(α) Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης ΚΑΙ 

(β) Υπό την προϋπόθεση ότι η υλοποίησή των έργων αυτών συμβάλλει στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του νόμου 4407/2016, κάθε σύμβαση πρέπει να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και δομή: 

«3. Στο πλαίσιο κάθε προγραμματικής σύμβασης που συνάπτει η ΜΟΜΚΑ. ρυθμίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΜΟΜΚΑ και των συμπραττουσών υπηρεσιών, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αναλαμβανόμενων έργων ή των μελετών, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της ΜΟΜΚΑ και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, η διάρκεια της σύμπραξης, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων της σύμβασης, οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού, οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της ΜΟΜΚΑ, οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης του αναλαμβανόμενου έργου ή της μελέτης από τη ΜΟΜΚΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Με την υπ’ αριθμ. Φ.900α/1026/15266 (19/1/2017) απάντηση του κ. υπουργού Εθνικής Άμυνας σε σχετική μας Ερώτηση, πληροφορηθήκαμε ότι, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου, η ΜΟΜΚΑ  θα αποκτούσε πλήρεις επιχειρησιακές ικανότητες στις 31/1/2017.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και με δεδομένο ότι έχουν παρέλθει επτά μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η ΜΟΜΚ έχει αποκτήσει πλήρεις επιχειρησιακές δυνατότητες, κρίνουμε ότι έχει παρέλθει πλέον ένα ικανό χρονικό διάστημα για μία πρώτη ουσιαστική αποτίμηση της απόδοσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 31/1/2017 έως και σήμερα, πόσα και ποια έργα έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται με ευθύνη και επίβλεψη της ΜΟΜΚ Να κατατεθούν όλες οι σχετικές συμβάσεις με το πλήρες περιεχόμενό τους, έτσι όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 5 παρ. 3 του ν. 4407/2016. Ποιο το προβλεπόμενο συνολικό κόστος αυτών των έργων, σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτές;

2. Κατά το χρονικό διάστημα από 31/1/2017 έως και σήμερα, πόσα και ποια έργα έχουν ολοκληρωθεί με ευθύνη και επίβλεψη της ΜΟΜΚΑ; Να κατατεθούν όλες οι σχετικές συμβάσεις με το πλήρες περιεχόμενό τους, έτσι όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 5 παρ. 3 του ν. 4407/2016. Ποιο το τελικό συνολικό κόστος αυτών των έργων (άθροισμα κόστους καυσίμων, ανταλλακτικών, μεταφοράς μηχανημάτων, φύλλων πορείας και διαμονής του προσωπικού);

3. Από ποιες μονάδες έχουν διατεθεί μέσα και προσωπικό για την ολοκλήρωση των ανωτέρω συμβάσεων;

4. Ποιο είναι το κρίσιμο επιχειρησιακό όφελος (παρ. 1 αρ. 5 Ν. 4407/2016) για τις Ένοπλες Δυνάμεις από την υλοποίηση των εν λόγω συμβάσεων;

5. Έχουν δρομολογηθεί σχετικές διαδικασίες για τη σταδιακή αντικατάσταση των ήδη καταπονημένων μηχανημάτων με νέα και λειτουργικά;

Ο Ερωτών βουλευτής

Αθανάσιος Π. Δαβάκης
Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ.