Κρίσεις 2017: Προαγωγές ΕΜΘ - Όλα τα ονόματα

Κρίσεις 2017: Δημοσιεύτηκαν οι συµπληρωµατικοί πίνακες συντάχθηκαν από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς. Δείτε τις προαγωγές των ΕΜΘΚρίσεις 2017: Προαγωγές ΕΜΘ - Όλα τα ονόματα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ


Κυρώνουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν∆ 445/74, τους
παρακάτω συµπληρωµατικούς πίνακες εκτάκτων κρίσεων για το έτος 2017, που
συντάχθηκαν από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς
(ΣΚΥΣΞ):

ΕΤΟΣ 2017

1. Προακτέων ΕΜΘ Αλχιών λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων:
 α. Μηχανικού Μαυραγάνη Αγγελικής, ΑΜΟ: 4266
β. Υλικού Πολέµου Κέππα ∆ηµήτριου, ΑΜΟ: 5849
γ. Υλικού Πολέµου Ζήση Χαρίλαου, ΑΜΟ: 5890
δ. Eφοδιασµού Μεταφορών Μήτση Κωνσταντίνου, ΑΜΟ: 6929
ε. Υλικού Πολέµου Ευθυµίου Φίλιππου, ΑΜΟ: 7108
στ. Υλικού Πολέµου Καλογερόπουλου Αθανάσιου, ΑΜΟ: 7121
ζ. Υλικού Πολέµου Μυλωνά Ιωάννη, ΑΜΟ: 7211
η. Υλικού Πολέµου Φόρα Θεόδωρου, ΑΜΟ: 7300
θ. Πεζικού Αχλάτη Ευανθίας, ΑΜΟ: 7427
ι. Πεζικού Μίχα Μαρίας, ΑΜΟ: 7489

 2. Προακτέων Λχιών λόγω συµπλήρωσης τυπικών προσόντων:
 α. Πεζικού Λουρή Αθανασίας, ΑΜΥ:20744
β. Πεζικού Νάστου Θεόδωρου, ΑΜΥ: 20748
γ. Πεζικού Αθανασιάδη Βασιλείου, ΑΜΥ:20753
δ. Πεζικού Βλάχου Ελένης, ΑΜΥ: 20755
ε. Πεζικού Παπαχρήστου Χαρίκλειας, ΑΜΥ: 20758
στ. Πεζικού ∆ούκα Χαράλαµπου, ΑΜΥ: 20760
ζ. Πεζικού Μπουλούκου Κωνσταντίνου, ΑΜY: 20764
η. Πεζικού Πατσιαβά Στέργιου, ΑΜY: 20765
θ. Πεζικού Λεοντιάδη Παντελεήµονα, ΑΜY: 20766
ι. Πεζικού Θώµου Αικατερίνης, ΑΜY: 20770
ια. Πεζικού Παπαγεωργίου Ραφαήλ, ΑΜY: 20771
ιβ. Πεζικού Ροδίτη Πελαγίας, ΑΜY: 20774
ιγ. Πεζικού ∆ήµητσα Ιωάννη, ΑΜY: 20775
ιδ. Πεζικού ∆ρεκόλια Σοφίας, ΑΜY: 20779
ιε. Πεζικού Τσαβδαρλή Παναγιώτη, ΑΜY: 20781
ιστ. Πεζικού Θωµάτου Γεράσιµου, ΑΜY:20786
ιζ. Πεζικού Φέρλα Ιωάννη, ΑΜY: 20788
ιη. Πεζικού Μπροζιούτη Άννας, ΑΜY: 20789
ιθ. Πεζικού Τράγκα Παναγιώτη, ΑΜY: 20797
κ. Πεζικού Σοφιανίδη Ιωάννη, ΑΜY: 20801
κα. Πεζικού Χαλεπλή Αλέξανδρου, ΑΜY: 20805
κβ. Πεζικού Λουκά Κωνσταντίνου, ΑΜY: 20809
κγ. Πεζικού Υφαντή Χαράλαµπου, ΑΜY: 20810
κδ. Πεζικού Καλτσούνη Παναγιώτη, ΑΜY: 20817
κε. Πεζικού Τσιρώνη Αλέξιου, ΑΜY: 20823
κστ. Τεχνικού Μαλασίδη Κλεοπάτρας, ΑΜY: 20826
κζ. Τεχνικού Γκουγκούδη Ασηµούλας, ΑΜY: 20828
κη. Τεχνικού Τζίµπα Σταυρούλας – Θεοδώρας, ΑΜY: 20840

 3. Προακτέου ΕΜΘ Αλχία Τεθωρακισµένων Αγραδά Γεώργιου, ΑΜΟ: 8299
λόγω θανάτου.

Προάγουµε σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 7, 12 και
36 του Ν∆ 445/74 και των άρθρων 3 και 11 του Π∆ 21/91, τους παρακάτω
Υπξκούς:
 1. Στο βαθµό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή τους παρακάτω ΕΜΘ Αρχιλοχίες:
α. Μηχανικού Μαυραγάνη Αγγελική, ΑΜ:71285 ΑΜΟ:4266
ΣΑ:110/000005/91 από 05-08-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής.
β. Υλικού Πολέµου Κέππα ∆ηµήτριο, ΑΜ:71286 ΑΜΟ:5849
ΣΑ:103/000401/95 από 30-08-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής.
γ. Υλικού Πολέµου Ζήση Χαρίλαο, ΑΜ:71287 ΑΜΟ:5890
ΣΑ:104/001601/94 από 21-03-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε
προαχθεί ο νεότερος του ΕΜΘ Αλχίας Υλικού Πολέµου Καρέλης Ιωάννης
ΑΜΟ:5892 που είχε την ίδια κρίση µ΄ αυτόν.
δ. Εφοδιασµού Μεταφορών Μήτση Κωνσταντίνο, ΑΜ:71288
ΑΜΟ:6929 ΣΑ:125/001125/96 από 03-09-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο
προαγωγής.
ε. Υλικού Πολέµου Ευθυµίου Φίλιππο, ΑΜ:71289 ΑΜΟ:7108
ΣΑ:145/000347/93 από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και
είχε προαχθεί ο νεότερος του ΕΜΘ Αλχίας Υλικού Πολέµου Ζαφράς ∆ήµος
ΑΜΟ:7110 που είχε την ίδια κρίση µ΄ αυτόν.
στ. Υλικού Πολέµου Καλογερόπουλο Αθανάσιο, ΑΜ:71290 ΑΜΟ:7121
ΣΑ:107/001250/95 από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε
προαχθεί ο νεότερος του ΕΜΘ Αλχίας Υλικού Πολέµου Κουλαξής ∆ηµήτριος
ΑΜΟ:7122 που είχε την ίδια κρίση µ΄ αυτόν.
ζ. Υλικού Πολέµου Μυλωνά Ιωάννη, ΑΜ:71291 ΑΜΟ:7211
ΣΑ:104/002344/94 από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε
προαχθεί ο νεότερος του ΕΜΘ Αλχίας Υλικού Πολέµου Μυστρίδης Κωνσταντίνος,
ΑΜΟ:7213 που είχε την ίδια κρίση µ΄ αυτόν.
η. Υλικού Πολέµου Φόρα Θεόδωρο, ΑΜ:71292 ΑΜΟ:7300
ΣΑ:153/001479/94 από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε
προαχθεί ο νεότερος του ΕΜΘ Αλχίας Υλικού Πολέµου Χαβιαρίδης Νικόλαος
ΑΜΟ:7301 που είχε την ίδια κρίση µ΄ αυτόν.
θ. Τεθωρακισµένων Αγραδά Γεώργιο, ΑΜ:71293 ΑΜΟ:8299
ΣΑ:153/000694/91 από 31-07-17 ηµεροµηνία προηγούµενη του θανάτου του.
 2. Στο βαθµό του Επιλοχία τους παρακάτω Λοχίες:
α. Πεζικού Λουρή Αθανασία, ΑΜΥ:20744 ΣΑ:254/000271/14 από 21-
06-15 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο νεότερος της
Λχίας Αεροπορίας Στρατού Καραγιάννης Γεώργιος, ΑΜΥ:20745 που είχε την ίδια
κρίση µ΄ αυτήν.
β. Πεζικού Νάστο Θεόδωρο, ΑΜΥ:20748 ΣΑ:127/000402/13 από 21-
06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο νεότερος του
Λχίας Μηχανικού Πέϊος ∆ηµήτριος, ΑΜΥ:20751 που είχε την ίδια κρίση µ΄ αυτόν.
γ. Πεζικού Αθανασιάδη Βασίλειο, ΑΜΥ:20753 ΣΑ:221/003752/15 από
21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί η νεότερη του
Λχίας Τεθωρακισµένων Γιαννούλη Βαρβάρα, ΑΜΥ:20754 που είχε την ίδια κρίση
µ΄ αυτόν.
δ. Πεζικού Βλάχου Ελένη, ΑΜΥ:20755 ΣΑ:203/000266/15 από 21-06-
17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο νεότερος της
Λχίας Αεροπορίας Στρατού Θωµάς Μάριος, ΑΜΥ:20756 που είχε την ίδια κρίση µ΄
αυτήν.
ε. Πεζικού Παπαχρήστου Χαρίκλεια, ΑΜΥ:20758 ΣΑ:221/000067/15
από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο
νεότερος της Λχίας Τεθωρακισµένων Πετρακάκης Ανδρέας, ΑΜΥ:20759 που είχε
την ίδια κρίση µ΄ αυτήν.
στ. Πεζικού ∆ούκα Χαράλαµπο, ΑΜΥ:20760 ΣΑ:253/003403/15 από 21-
06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο νεότερός του
Λχίας ∆ιαβιβάσεων Βαγγέλα Παναγιώτα, ΑΜΥ:20761 που είχε την ίδια κρίση µ΄
αυτόν.
ζ. Πεζικού Μπουλούκο Κωνσταντίνο, ΑΜΥ:20764 ΣΑ:203/000308/15
από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής.
η. Πεζικού Πατσιαβά Στέργιο, ΑΜΥ:20765 ΣΑ:131/000088/14 από 21-
06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής.
θ. Πεζικού Λεοντιάδη Παντελεήµων, ΑΜΥ: 20766 ΣΑ:230/003216/15
από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί η
νεότερή του Λχίας Μηχανικού Βλαχοστέργιου Ολυµπία, ΑΜΥ:20767 που είχε την
ίδια κρίση µ΄ αυτόν.
ι. Πεζικού Θώµου Αικατερίνη, ΑΜΥ: 20770 ΣΑ:221/000069/15 από 21-
06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής.
ια. Πεζικού Παπαγεωργίου Ραφαήλ, ΑΜΥ: 20771 ΣΑ:221/002241/15
από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί η
νεότερή του Λχίας ∆ιαβιβάσεων Αντωνοπούλου Αναστασία, ΑΜΥ:20773 που είχε
την ίδια κρίση µ΄ αυτόν.
ιβ. Πεζικού Ροδίτη Πελαγία, ΑΜΥ: 20774 ΣΑ:211/000002/15 από 21-06-
17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής.
ιγ. Πεζικού ∆ήµητσα Ιωάννη, ΑΜΥ: 20775 ΣΑ:127/000278/13 από 21-
06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί η νεότερή του
Λχίας Αεροπορίας Στρατού Πέογλου Αικατερίνη, ΑΜΥ:20776 που είχε την ίδια
κρίση µ΄ αυτόν.
ιδ. Πεζικού ∆ρεκόλια Σοφία, ΑΜΥ: 20779 ΣΑ:146/000350/14 από 21-
06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο νεότερός της
Λχίας Μηχανικού Αγουρζενίδης Νικόλαος, ΑΜΥ:20780 που είχε την ίδια κρίση µ΄
αυτήν.
ιε. Πεζικού Τσαβδαρλή Παναγιώτη, ΑΜΥ: 20781 ΣΑ:237/000829/15
από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής.
ιστ. Πεζικού Θωµάτο Γεράσιµο, ΑΜΥ: 20786 ΣΑ:139/00059/14 από 21-
06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο νεότερός του
Λχίας Πυροβολικού Χασιώτης Κωνσταντίνος, ΑΜΥ:20787 που είχε την ίδια κρίση
µ΄ αυτόν.
ιζ. Πεζικού Φέρλα Ιωάννη, ΑΜΥ: 20788 ΣΑ:241/000858/15 από 21-06-
17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής.
ιη. Πεζικού Μπροζιούτη Άννα, ΑΜΥ: 20789 ΣΑ:121/000839/13 από 21-
06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο νεότερός της
Λχίας Πεζικού Τζανουδάκης Νικόλαος, ΑΜΥ:20791 που είχε την ίδια κρίση µ΄
αυτήν.
ιθ. Πεζικού Τράγκα Παναγιώτη, ΑΜΥ: 20797 ΣΑ:135/000604/13 από
21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής.
κ. Πεζικού Σοφιανίδη Ιωάννη, ΑΜΥ: 20801 ΣΑ:105/000719/14 από 21-
06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο νεότερός του
Λχίας ∆ιαβιβάσεων Ροΐδης Σωκράτης, ΑΜΥ:20802 που είχε την ίδια κρίση µ΄
αυτόν.
κα. Πεζικού Χαλεπλή Αλέξανδρο, ΑΜΥ: 20805 ΣΑ:203/002493/15 από
21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο νεότερός
του Λχίας Πεζικού ∆εδούσης Γεώργιος, ΑΜΥ:20806 που είχε την ίδια κρίση µ΄
αυτόν.
κβ. Πεζικού Λουκά Κωνσταντίνο, ΑΜΥ: 20809 ΣΑ:254/002398/15 από
21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής.
κγ. Πεζικού Υφαντή Χαράλαµπο, ΑΜΥ: 20810 ΣΑ:225/001461/15 από
21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής.
κδ. Πεζικού Καλτσούνη Παναγιώτη, ΑΜΥ: 20817 ΣΑ:230/000592/15
από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο
νεότερός του Λχίας Τεθωρακισµένων Μαραθωνίτης Σταµάτιος-Αλέξανδρος,
ΑΜΥ:20818 που είχε την ίδια κρίση µ΄ αυτόν.
κε. Πεζικού Τσιρώνη Αλέξιο, ΑΜΥ: 20823 ΣΑ:125/000771/14 από 21-
06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο νεότερός του
Λχίας Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τερζόγλου Αλέξανδρος, ΑΜΥ:20757 που
είχε την ίδια κρίση µ΄ αυτόν.
κστ. Τεχνικού Μαλασίδη Κλεοπάτρα, ΑΜΥ: 20826 ΣΑ:255/000006/15
από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής.
κζ. Τεχνικού Γκουγκούδη Ασηµούλα, ΑΜΥ: 20828 ΣΑ:221/000693/15
από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε προαχθεί ο
νεότερός της Λχίας Τεχνικού Παλούκης Βασίλειος, ΑΜΥ:20829 που είχε την ίδια
κρίση µ΄ αυτήν.
κη. Τεχνικού Τζίµπα Σταυρούλα – Θεοδώρα, ΑΜΥ: 20840
ΣΑ:134/000511/14 από 21-06-17 ηµεροµηνία όπου εδικαιούτο προαγωγής και είχε
προαχθεί ο νεότερός της Λχίας Τεχνικού Ζεράϊ Στέφανος, ΑΜΥ:20841 που είχε την
ίδια κρίση µ΄ αυτήν.
 Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2017
Ταξίαρχος Λεωνίδας Κακαβάς
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής